Language of document : ECLI:EU:F:2014:267

EUROOPAN UNIONIN VIRKAMIESTUOMIOISTUIMEN MÄÄRÄYS

(kolmas jaosto)

10 päivänä joulukuuta 2014

Asia F‑127/14

Stephen Turkington

vastaan

Euroopan komissio

Henkilöstö – Virkamiehet – Eläkkeet – Kansallisessa eläkejärjestelmässä saavutettujen eläkeoikeuksien siirtäminen – Hyvitettäviä palvelusvuosia koskeva ehdotus, jota ei ole riitautettu ajoissa – Uutta ja olennaista seikkaa ei ole – Tutkittavaksi ottamisen edellytysten selvä puuttuminen

Aihe:      SEUT 270 artiklaan, jota sovelletaan Euratomin perustamissopimukseen sen 106 a artiklan nojalla, perustuva kanne, jossa Stephen Turkington vaatii virkamiestuomioistuinta kumoamaan 27.1.2014 tehdyn päätöksen, jolla Euroopan komissio hylkäsi hänen vaatimuksensa, joka koski unionin eläkejärjestelmässä sen seurauksena hyvitettävien palvelusvuosien uudelleen laskemista, kun hän siirsi saksalaisessa eläkejärjestelmässä saavuttamansa eläkeoikeudet.

Ratkaisu:      Kanne jätetään tutkimatta, koska tutkittavaksi ottamisen edellytykset selvästi puuttuvat. Stephen Turkington vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan.

Tiivistelmä

1.      Henkilöstökanne – Edeltävä hallinnollinen valitus – Määräajat – Liittyminen oikeusjärjestyksen perusteisiin

(Henkilöstösääntöjen 90 ja 91 artikla)

2.      Henkilöstökanne – Edeltävä hallinnollinen valitus – Määräajat – Oikeuden vanhentuminen – Alkaminen uudelleen – Edellytys – Uusi ja olennainen seikka

(Henkilöstösääntöjen 90 ja 91 artikla)

1.      Valituksen tekemistä ja kanteen nostamista koskevat määräajat liittyvät oikeusjärjestyksen perusteisiin eivätkä asianosaiset tai tuomioistuimet voi päättää niistä vapaasti. Mahdollisuus esittää henkilöstösääntöjen 90 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu vaatimus ei siis anna virkamiehelle oikeutta jättää noudattamatta henkilöstösääntöjen 90 ja 91 artiklassa hallinnollisen valituksen esittämiselle ja kanteen nostamiselle säädettyjä määräaikoja asettamalla tällaisella myöhemmällä vaatimuksella epäsuorasti kyseenalaiseksi aikaisemman päätöksen, jota ei ollut riitautettu määräajassa.

(ks. 18 kohta)

Viittaukset:

Virkamiestuomioistuin: tuomio Michel v. komissio (F‑44/13, EU:F:2014:40, 46 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen)

2.      Uudet ja olennaiset seikat voivat olla perusteena lopulliseksi tulleen aiemman päätöksen uudelleentarkastelua koskevan vaatimuksen esittämiselle. Sellaisesta päätöksestä nostettu kanne, jolla kieltäydytään tarkastelemasta uudelleen lopulliseksi tullutta päätöstä, on otettava tutkittavaksi, jos vaatimus todella perustui uusiin ja olennaisiin seikkoihin. Jos vaatimus ei sitä vastoin perustunut tällaisiin seikkoihin, sellaisesta päätöksestä nostettu kanne, jolla kieltäydytään vaaditusta uudelleentarkastelusta, on jätettävä tutkimatta.

Tältä osin unionin tuomioistuinten antaman kumoamistuomion oikeusvaikutukset koskevat asianosaisten lisäksi vain henkilöitä, joita kumottu toimenpide koskee suoraan, ja tällainen tuomio voi merkitä uutta tosiseikkaa vain näille henkilöille.

(ks. 19 ja 22 kohta)

Viittaukset:

Unionin yleinen tuomioistuin: tuomio Cervelli v. komissio (T‑622/11 P, EU:T:2012:538, 18 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen)

Virkamiestuomioistuin: tuomio Probst v. komissio (F‑75/13, EU:F:2014:20, 17 ja 23 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen)