Language of document : ECLI:EU:F:2014:267

BESLUT AV EUROPEISKA UNIONENS PERSONALDOMSTOL

(tredje avdelningen)

Den 10 december 2014

Mål F‑127/14

Stephen Turkington

mot

Europeiska kommissionen

”Personalmål – Tjänstemän – Pensioner – Överföring av pensionsrättigheter som förvärvats i ett nationellt pensionssystem – Förslag på tillgodoräkning av pensionsgrundande tjänsteår har inte bestritts inom fristerna – Ny och väsentlig omständighet saknas – Uppenbart att talan ska avvisas”

Saken:      Talan väckt med stöd av artikel 270 FEUF, som är tillämplig på Euratomfördraget enligt dess artikel 106a, av Stephen Turkington med yrkande om ogiltigförklaring av Europeiska kommissionens beslut av den 27 januari 2014 att avslå hans begäran om en ny beräkning av det antal pensionsgrundande tjänsteår som kan tillgodoräknas i unionens pensionssystem som en följd av överföringen av de pensionsrättigheter som han hade förvärvat i det tyska pensionssystemet.

Avgörande:      Talan avvisas, eftersom det är uppenbart att den inte kan prövas i sak. Stephen Turkington ska bära sina rättegångskostnader.

Sammanfattning

1.      Talan väckt av tjänstemän – Föregående administrativt klagomål – Tidsfrister – Utgör tvingande rätt

(Tjänsteföreskrifterna, artiklarna 90 och 91)

2.      Talan väckt av tjänstemän – Föregående administrativt klagomål – Tidsfrister – Utgången frist – Börjar löpa på nytt – Villkor – Ny och väsentlig omständighet

(Tjänsteföreskrifterna, artiklarna 90 och 91)

1.      Fristerna för klagomål och talan är av tvingande karaktär och kan inte ändras vare sig av parterna eller av domstolen. Möjligheten att ge in en ansökan i den mening som avses i artikel 90.1 i tjänsteföreskrifterna betyder inte att tjänstemannen kan åsidosätta de tidsfrister för att inge klagomål och att väcka talan som föreskrivs i artiklarna 90 och 91 i tjänsteföreskrifterna, genom att senare indirekt genom en sådan ansökan ifrågasätta ett tidigare beslut som inte bestritts inom fristen.

(se punkt 18)

Hänvisning till

Personaldomstolen: beslut Michel/kommissionen, F‑44/13, EU:F:2014:40, punkt 46 och där angiven rättspraxis

2.      Förekomsten av nya och väsentliga omständigheter kan motivera en ansökan om omprövning av ett tidigare beslut som vunnit laga kraft. En talan som har väckts mot ett beslut att vägra att ompröva ett beslut som vunnit laga kraft kan således tas upp till sakprövning om det framgår att ansökan faktiskt grundade sig på nya och väsentliga omständigheter. Om det däremot skulle visa sig att ansökan inte grundade sig på sådana omständigheter ska talan mot beslutet att vägra att företa den begärda omprövningen avvisas.

Rättsverkan av en dom från unionsdomstolen om ogiltigförklaring av en rättsakt omfattar i detta hänseende, förutom parterna i målet, endast andra personer som direkt berörs av själva rättsakten, och en sådan dom kan bara utgöra en ny omständighet i förhållande till dessa personer.

(se punkterna 19 och 22)

Hänvisning till

Tribunalen: beslut Cervelli/kommissionen, T‑622/11 P, EU:T:2012:538, punkt 18 och där angiven rättspraxis

Personaldomstolen: beslut Probst/kommissionenen, F‑75/13, EU:F:2014:20, punkterna 17 och 23 samt där angiven rättspraxis