Language of document : ECLI:EU:F:2014:260

EUROOPA LIIDU AVALIKU TEENISTUSE KOHTU MÄÄRUS

(esimene koda)

2. detsember 2014

Kohtuasi F‑142/11 DEP

Erik Simpson

versus

Euroopa Liidu Nõukogu

Avalik teenistus – Menetlus – Kohtukulude kindlaksmääramine

Ese:      Asjaolude aset leidmise ajal kehtinud kodukorra (edaspidi „endine kodukord”) artikli 92 lõike 1 alusel esitatud kohtukulude kindlaksmääramise taotlus, mille E. Simpson esitas pärast Avaliku Teenistuse Kohtu 12. detsembri 2013. aasta otsust kohtuasjas Simpson vs. nõukogu (F‑142/11, EU:F:2013:201, mille peale on esitatud apellatsioonkaebus Euroopa Liidu Üldkohtusse, kohtuasi T‑130/14 P).

Otsus:      Määrata E. Simpsonile Euroopa Liidu Nõukogu poolt kohtuasjas F‑142/11 hüvitamisele kuuluvate kulude kogusummaks 8600 eurot, millele lisandub sellelt summalt vajaduse korral maksmisele kuuluv käibemaks.

Kokkuvõte

Kohtumenetlus – Kohtukulud – Kindlaksmääramine – Hüvitamisele kuuluvad kulud – Mõiste – Käibemaks – Mittemaksukohustuslase hõlmamine

(Avaliku Teenistuse Kohtu kodukord, artikkel 91 punkt b)

Hagejal, kes ei ole käibemaksukohustuslane, ei ole võimalust saada tagasi käibemaksu, mis on tasutud nende teenuste pealt, mille kohta tema advokaadid on arve esitanud. Vältimatuks tunnistatud advokaaditasult makstud käibemaks on hageja puhul seega menetlusega seotud kulu Avaliku Teenistuse Kohtu kodukorra artikli 91 punkti b tähenduses.

(vt punkt 34)

Viited:

Esimese Astme Kohus: kohtumäärus De Nicola vs. EIP, T‑7/98 DEP, T‑208/98 DEP ja T‑109/99 DEP, EU:T:2004:217, punkt 37.

Avaliku Teenistuse Kohus: kohtumäärus Missir Mamachi di Lusignano vs. komisjon, F‑50/09 DEP, EU:F:2012:147, punkt 31.