Language of document : ECLI:EU:F:2014:260

BESCHIKKING VAN HET GERECHT VOOR AMBTENARENZAKEN
VAN DE EUROPESE UNIE

(Eerste kamer)

2 december 2014

Zaak F‑142/11 DEP

Erik Simpson

tegen

Raad van de Europese Unie

„Openbare dienst – Procedure – Begroting van de kosten”

Betreft:      Verzoek om begroting van de kosten, krachtens artikel 92, lid 1, van het Reglement voor de procesvoering in de destijds geldende versie (hierna: „oude Reglement voor de procesvoering”) door Simpson ingediend naar aanleiding van het arrest van het Gerecht van 12 december 2013, Simpson/Raad (F‑142/11, EU:F:2013:201, waartegen hogere voorziening is ingesteld bij het Gerecht van de Europese Unie, zaak T‑130/14 P).

Beslissing:      Het totaalbedrag van de door de Raad van de Europese Unie aan Simpson te betalen invorderbare kosten in zaak F‑142/11 wordt vastgesteld op 8 600 EUR, te vermeerderen met de belasting over de toegevoegde waarde die eventueel over dit bedrag verschuldigd is.

Samenvatting

Gerechtelijke procedure – Kosten – Begroting – Invorderbare kosten – Begrip – Belasting over de toegevoegde waarde – Daaronder begrepen in het geval van een niet-belastingplichtige

(Reglement voor de procesvoering van het Gerecht voor ambtenarenzaken, art. 91, sub b)

Een verzoeker die niet onderworpen is aan de belasting over de toegevoegde waarde beschikt niet over de mogelijkheid om die belasting die eventueel is betaald over diensten die hem door zijn advocaat in rekening zijn gebracht, terug te krijgen. De belasting over de toegevoegde waarde die eventueel is betaald over de noodzakelijk geachte honoraria vormt voor de verzoeker dus kosten die zijn gemaakt in verband met de procedure in de zin van artikel 91, sub b, van het oude Reglement voor de procesvoering van het Gerecht voor ambtenarenzaken.

(cf. punt 34)

Referentie:

Gerecht van eerste aanleg: beschikking De Nicola/EIB, T‑7/98 DEP, T‑208/98 DEP en T‑109/99 DEP, EU:T:2004:217, punt 37

Gerecht voor ambtenarenzaken: beschikking Missir Mamachi di Lusignano/Commissie, F‑50/09 DEP, EU:F:2012:147, punt 31