Language of document : ECLI:EU:F:2014:260

POSTANOWIENIE SĄDU DO SPRAW SŁUŻBY PUBLICZNEJ
UNII EUROPEJSKIEJ
(pierwsza izba)

z dnia 2 grudnia 2014 r.

Sprawa F‑142/11 DEP

Erik Simpson

przeciwko

Radzie Unii Europejskiej

Służba publiczna – Postępowanie – Ustalenie kosztów

Przedmiot:      Wniosek o ustalenie kosztów złożony na podstawie art. 92 § 1 regulaminu postępowania w wówczas obowiązującym brzmieniu (zwanym dalej „dawnym regulaminem postępowania”) przez E. Simpsona w następstwie wyroku Sądu z dnia 12 grudnia 2013 r., Simpson/Rada (F‑142/11, EU:F:2013:201, odwołanie w toku przed Sądem Unii Europejskiej, sprawa T‑130/14 P).

Orzeczenie:      Całkowita kwota kosztów, jakie Rada jest zobowiązana zwrócić E. Simpsonowi z racji kosztów podlegających zwrotowi w sprawie F‑142/11, zostaje ustalona na 8600 EUR, powiększone o ewentualnie należny od tej sumy podatek od wartości dodanej.

Streszczenie

Postępowanie sądowe – Koszty – Ustalenie – Koszty podlegające zwrotowi – Pojęcie – Podatek od wartości dodanej – Włączenie w przypadku podmiotu niepodlegającego temu podatkowi

[regulamin postępowania przed Sądem do spraw Służby Publicznej, art. 91 lit. b)]

Skarżący, który nie podlega podatkowi od wartości dodanej, nie ma możliwości odzyskania tego podatku zapłaconego z tytułu usług świadczonych przez swojego adwokata. A zatem podatek od wartości dodanej zapłacony ewentualnie od kwoty wynagrodzenia uznanego za niezbędne koszty stanowi dla niego wydatek poniesiony w związku z postępowaniem w rozumieniu art. 91 lit. b) dawnego regulaminu postępowania przed Sądem do spraw Służby Publicznej.

(zob. pkt 34)

Odesłanie

Sąd Pierwszej Instancji, postanowienie De Nicola/EBI, T‑7/98 DEP, T‑208/98 DEP i T‑109/99 DEP, EU:T:2004:217, pkt 37

Sąd do spraw Służby Publicznej, postanowienie Missir Mamachi di Lusignano/Komisja, F‑50/09 DEP, EU:F:2012:147, pkt 31