Language of document : ECLI:EU:F:2014:260

UZNESENIE VŠEOBECNÉHO SÚDU EURÓPSKEJ ÚNIE
(prvá komora)

z 2. decembra 2014

Vec F‑142/11 DEP

Erik Simpson

proti

Rade Európskej únie

„Verejná služba – Konanie – Určenie výšky trov konania“

Predmet:      Návrh na určenie výšky trov konania, ktorý podal na základe článku 92 ods. 1 rokovacieho poriadku vo vtedy platnom znení (ďalej len „skorší rokovací poriadok“) Eric Simpson v nadväznosti na rozsudok Súdu pre verejnú službu z 12. decembra 2013, Simpson/Rada (F‑142/11, EU:F:2013:201, ktorý je predmetom odvolania na Všeobecnom súde Európskej únie, vec T‑130/14 P)

Rozhodnutie:      Celková výška trov konania, ktoré Rada Európskej únie nahradí E. Simpsonovi z titulu nahraditeľných trov konania vo veci F‑142/11 sa stanovuje na sumu 8 600 eur spolu zvýšenú o daň z pridanej hodnoty prípadne splatnej z tejto sumy.

Abstrakt

Súdne konanie – Trovy konania – Určenie – Nahraditeľné trovy konania – Pojem – Daň z pridanej hodnoty – Zahrnutie v prípade osoby, ktorá nie je platiteľom dane

[Rokovací poriadok Súdu pre verejnú službu, článok 91 písm. b)]

Žalobca, ktorý nie je platiteľom dane z pridanej hodnoty, nemá možnosť žiadať o vrátenie tejto dane zaplatenej za služby fakturované jeho advokátom. Daň z pridanej hodnoty, ktorú prípadne zaplatil za odmeny za služby považované za nutné, tak pre neho predstavuje nutné výdavky, ktoré mu vznikli v súvislosti s konaním v zmysle článku 91 písm. b) skoršieho Rokovacieho poriadku Súdu pre verejnú službu.

(pozri bod 34)

Odkaz:

Súd prvého stupňa: uznesenie De Nicola/EIB, T‑7/98 DEP, T‑208/98 DEP a T‑109/99 DEP, EU:T:2004:217, bod 37

Súd pre verejnú službu: uznesenie Missir Mamachi di Lusignano/Komisia, F‑50/09 DEP, EU:F:2012:147, bod 31