Language of document : ECLI:EU:F:2014:260

BESLUT AV EUROPEISKA UNIONENS PERSONALDOMSTOL

(första avdelningen)

den 2 december 2014

Mål F‑142/11 DEP

Erik Simpson

mot

Europeiska unionens råd

”Personalmål – Förfarande – Fastställande av rättegångskostnader”

Saken:      Ansökan om fastställande av rättegångskostnaderna, som ingetts enligt artikel 92.1 i rättegångsreglerna, i deras då gällande lydelse (nedan kallade de gamla rättegångsreglerna), av Erik Simpson, till följd av personaldomstolens dom av den 12 december 2013, Simpson/rådet (F‑142/11, EU:F:2013:201, som är föremål för överklagande vid Europeiska unionens tribunal, mål T‑130/14 P).

Avgörande:      Det sammanlagda belopp avseende rättegångskostnader som Europeiska unionens råd ska ersätta Erik Simpson med såsom ersättningsgilla rättegångskostnader i mål F-142/11 fastställs till 8 600 euro, ökat med den mervärdesskatt som kan komma att utgå på detta belopp.

Sammanfattning

Domstolsförfarande – Rättegångskostnader – Fastställande – Ersättningsgilla kostnader – Begrepp – Mervärdesskatt – Omfattas när det är fråga om en icke skattskyldig person

(Personaldomstolens rättegångsregler, artikel 91 b)

En sökande som inte är skattskyldig för mervärdesskatt har inte rätt att återfå den mervärdesskatt som eventuellt betalats på fakturorna från vederbörandes advokat. Den mervärdesskatt som eventuellt betalats på det arvode som har bedömts vara nödvändigt utgör för sökanden således en kostnad som vederbörande har haft med anledningen av förfarandet i den mening som avses i artikel 91 b i personaldomstolens gamla rättegångsregler.

(se punkt 34)

Hänvisning till

Förstainstansrätten: beslut De Nicola/EIB, T‑7/98 DEP, T‑208/98 DEP och T‑109/99 DEP, EU:T:2004:217, punkt 37

Personaldomstolen: beslut Missir Mamachi di Lusignano/kommissionen, F‑50/09 DEP, EU:F:2012:147, punkt 31