Language of document : ECLI:EU:F:2014:273

BESLUT AV EUROPEISKA UNIONENS PERSONALDOMSTOL

(andra avdelningen)

11 december 2014

Mål F‑14/14

Luigi Marcuccio

mot

Europeiska kommissionen

”Artikel 34.1 och 34.2 i rättegångsreglerna – Menlig inverkan på rättskipningen – Avstängning av advokat från rättegången”

Saken:      Talan enligt artikel 270 FEUF, vilken är tillämplig på Euratomfördraget enligt dess artikel 106.

Avgörande:      Z stängs av från rättegången med stöd av artikel 34.1 och 34.2 i rättegångsreglerna. De behöriga italienska myndigheter under vars tillsyn Z står tillställs en kopia av detta beslut.

Sammanfattning

Domstolsförfarande – Parternas företrädare – Avstängning av en parts företrädare från rättegången

(Personaldomstolens rättegångsregler, artikel 34.1 och 34.2)

Det finns anledning att, med tillämpning av artikel 34.1 och 34.2 i personaldomstolens rättegångsregler, stänga av en sökandes advokat från rättegången vid personaldomstolen och tillställa en kopia av beslutet till de behöriga nationella myndigheter under vars tillsyn advokaten står när det är tillräckligt klarlagt att denna advokat, genom sitt uppträdande, utan urskiljning bidrar till att vidmakthålla den berörda partens kverulans, vilken – med hänsyn till det stora antal mål som sökanden har väckt vid de tre unionsdomstolarna och som en normalt uppmärksam advokat måste vara medveten om – har visat sig ge upphov till en synnerligen menlig inverkan på rättskipningen.

I ett sådant fall uppfyller advokaten inte fullt ut sin roll, vilken är att råda sökanden att visa måttfullhet vid utövandet av rätten att vidta rättsliga åtgärder och, under alla förhållanden, att inte gång på gång väcka en överflödig talan som kan ytterligare belasta de tre unionsdomstolarna, vilka redan – i stor utsträckning och ofta i onödan – har överbelastats genom mål som anhängiggjorts av den berörda personen.

Avstängningen innebär att sökanden, enligt artikel 34.3 i personaldomstolens rättegångsregler, är skyldig att utse en annan advokat men den påverkar inte personaldomstolens sakprövning av målet, vilket fortfarande är anhängigt vid denna domstol, så länge sökanden har ett berättigat intresse av att få saken prövad, så länge sökanden inte återkallar sin talan och så länge ändamålet med talan inte har förfallit.

(se punkterna 20–23)