Language of document : ECLI:EU:F:2014:268

EUROOPA LIIDU AVALIKU TEENISTUSE KOHTU MÄÄRUS

(teine koda)

10. detsember 2014

Kohtuasi F‑115/13

Christina Helwig

versus

Euroopa Keskkonnaamet (EEA)

Avalik teenistus – Lepinguline töötaja – Tähtajalise lepingu pikendamata jätmine – Ilmselgelt vastuvõetamatu ja ilmselgelt õiguslikult põhjendamatu hagi

Ese:      ELTL artikli 270 alusel esitatud hagi, milles C. Helwig vaidlustab otsuse, millega Euroopa Keskkonnaamet (EEA) keeldus pikendamast tema lepingulise töötaja lepingut, ja nõuab varalise kahju hüvitamist, mis talle selle otsusega väidetavalt tekitati.

Otsus:      Jätta hagi ilmselge vastuvõetamatuse ja ilmselge õigusliku põhjendamatuse tõttu rahuldamata. Jätta C. Helwigi kohtukulud tema enda kanda ja mõista temalt välja Euroopa Keskkonnaameti kohtukulud.

Kokkuvõte

1.      Ametnikud – Lepingulised töötajad – Tähtajalise lepingu pikendamata jätmine – Administratsiooni kaalutlusõigus – Haldusorgani hoolitsemiskohustus – Asjaomase teenistuja huvide arvessevõtmine – Kohtulik kontroll – Piirid

(Personalieeskirjad, artikkel 7; muude teenistujate teenistustingimused, artiklid 47 ja 119)

2.      Ametnikud – Lepingulised töötajad – Töölevõtmine – Tähtajalise lepingu pikendamine – Teenistujate erinev kohtlemine lepingu lõppemisel – Diskrimineerimise puudumine – Tingimused

(Muude teenistujate teenistustingimused, artiklid 47 ja 119)

1.      Võimalus lepingulise töötaja lepingut pikendada on üksnes võimalus, mille kasutamine on jäetud pädeva asutuse otsustada, kuna institutsioonidel on oma teenistusüksuste töö korraldamisel vastavalt neile antud ülesannetele ning sellest lähtudes nende käsutuses oleva personali ametisse nimetamisel ulatuslik kaalutlusõigus, ent seda tingimusel, et ametisse nimetamine toimub teenistuse huvides.

Lisaks on pädev asutus teenistuja suhtes otsuse tegemisel kohustatud arvesse võtma kõiki asjaolusid, mis võivad tema otsust määrata, ehk teisisõnu mitte ainult teenistuse huve, vaid muu hulgas ka asjaomase teenistuja huve. See tuleneb nimelt administratsiooni hoolitsemiskohustusest, mis väljendab Euroopa Liidu ametnike personalieeskirjadega ja analoogia alusel Euroopa Liidu muude teenistujate teenistustingimustega ametiasutusele ja selle teenistujatele antud vastastikuste õiguste ja kohustuste tasakaalu.

Kuid hoolitsemiskohustust ei või tõlgendada nii, et administratsioonil on kohustus kontrollida, enne kui ta otsustab lepingulise töötaja tähtajalise lepingu pikendamata jätta, kas lepingulist töötajat on võimalik teisele ametikohale üle viia.

Võttes arvesse ulatuslikku kaalutlusõigust, mis institutsioonidele sellega seoses on antud, on kohtu kontroll igal juhul piiratud ilmse vea või võimu kuritarvitamise puudumise kontrollimisega.

(vt punktid 18–20 ja 22)

Viited:

Esimese Astme Kohus: kohtuotsused Kyrpitsis vs. EMSK, T‑13/95, EU:T:1996:50, punkt 52; Potamianos vs. komisjon, T‑160/04, EU:T:2008:438, punkt 30, ja ETF vs. Landgren, T‑404/06 P, EU:T:2009:313, punkt 162.

Euroopa Liidu Üldkohus: kohtuotsus komisjon vs. Macchia, T‑368/12 P, EU:T:2014:266, punkt 59.

2.      Liidu ameti otsus jätta lepingulise töötaja leping pikendamata, samas kui teistele lepingulistele töötajatele pakuti nende tähtajalise lepingu lõppemisel lepingulise töötaja lepingu pikendamist ja teisele ametikohale üleviimist kõnealuses ametis, ei kujuta endast võrdse kohtlemise põhimõtte rikkumist, kui ei ole tõendatud, et võttes arvesse tema varem täidetud tööülesannete laadi, senist töö kvaliteeti ja võimalike pakutavate ametikohtade nõudeid, on asjaomane teenistuja lepingu pikendamise võimalust arvestades teiste lepinguliste töötajatega samalaadses olukorras.

(vt punktid 28 ja 29)