Language of document : ECLI:EU:F:2014:271

EUROOPA LIIDU AVALIKU TEENISTUSE KOHTU MÄÄRUS

(teine koda)

11. detsember 2014

Kohtuasi F‑21/14

Hariklia Iliopoulou

versus

Euroopa Politseiamet (Europol)

Avalik teenistus – Europoli töötajad – Europoli konventsioon – Europoli personalieeskirjad – Otsus 2009/371/JSK – Muude teenistujate teenistustingimuste kohaldamine Europoli teenistujatele – Ajutise teenistuja tähtajalise lepingu pikendamata jätmine – Ajutise teenistuja tähtajatu lepingu sõlmimisest keeldumine

Ese:      ELTL artikli 270 alusel esitatud hagi, millega H. Iliopoulou palub sisuliselt tühistada Euroopa Politseiameti (Europol) 13. mai 2013. aasta otsuse mitte pikendada tähtajatult hageja tähtajalist lepingut, mille lõputähtpäev oli 31. oktoober 2013.

Otsus:      Jätta hagi rahuldamata. Jätta Euroopa Politseiameti kohtukulud tema enda kanda ja mõista temalt välja pool H. Iliopoulou kohtukuludest. Jätta pool H. Iliopoulou kohtukuludest tema enda kanda.

Kokkuvõte

Kohtumenetlus – Kohtukulud – Kandmine – Õigluse nõuete arvessevõtmine –Kohtukulude väljamõistmine kohtumenetluse võitnud poolelt

(Avaliku Teenistuse Kohtu kodukord, artikli 102 lõige 2; personalieeskirjad, artikli 90 lõige 1)

Avaliku Teenistuse Kohus võib oma kodukorra artikli 120 lõike alusel kohtukulud poolelt tervikuna või osaliselt välja mõista, isegi kui asi lahendatakse selle poole kasuks, juhul kui see on õigustatud poole käitumise tõttu, sealhulgas käitumise tõttu enne kohtumenetlust. Kohtukulude väljamõistmine institutsioonilt, kelle kasuks asi lahendati, võib olla õigustatud, kui ta ei ilmutanud kohtueelses menetluses piisavat hoolikust. Nii on see juhul, kui ta lasi enne huvitatud isiku esitatud kaebuse sõnaselge rahuldamata jätmise otsuse tegemist mööduda personalieeskirjade artikli 90 lõikes 1 sätestatud neljakuisel tähtajal, ka kui ta ei tee seda otsust ka kolme järgmise kuu jooksul, ja kui ei ole välistatud, et kui ta oleks niisuguse otsuse teinud, ei oleks ametnik hagi esitanud.

(vt punktid 80 ja 82)

Viide:

Avaliku Teenistuse Kohus: kohtumäärus Coedo Suárez vs. nõukogu, F‑73/10, EU:F:2011:102, punkt 47.