Language of document : ECLI:EU:F:2015:53

EUROOPA LIIDU AVALIKU TEENISTUSE KOHTU OTSUS

(esimene koda)

9. juuni 2015

Kohtuasi F‑65/14

EF

versus

Euroopa välisteenistus

Avalik teenistus – Euroopa välisteenistuse töötajad – Ametnikud – 2013. aasta edutamine – Otsus mitte edutada ametnikku palgaastmele AD 13 – Hageja vastuväide edutamiseks väljapakutud ametnike nimekirja kohta – Personalieeskirjade artikkel 45 – Minimaalne kaheaastane teenistusstaaž palgaastmes – Kaheaastase tähtaja arvutamine – Edutamisotsuse kuupäev

Ese:      ELTL artikli 270 alusel, mida vastavalt Euratomi asutamislepingu artiklile 106a kohaldatakse Euratomi asutamislepingule, esitatud hagi, millega EF palub tühistada Euroopa välisteenistuse ametisse nimetava asutuse 9. ja 14. oktoobri 2013. aasta otsused, millega teda ei edutatud 2013. aasta edutamise raames palgaastmele AD 13.

Otsus:      Jätta hagi rahuldamata. Jätta EF‑i kohtukulud tema enda kanda ja mõista temalt välja Euroopa välisteenistuse kohtukulud.

Kokkuvõte

1.      Ametnikud – Edutamine – Tingimused – Minimaalne teenistusstaaž palgaastmel – Hindamisaruannetega hõlmatud ajavahemikuga kattumise nõue – Puudumine – Arvesse võetav kuupäev

(Personalieeskirjad, artikkel 45)

2.      Ametnikud – Edutamine – Teenete võrdlev hindamine – Kriteeriumid – Kandidaatide personaalsed teened – Ametisse nimetava asutuse kaalutlusõigus

(Personalieeskirjad, artikkel 45)

3.      Ametnikud – Edutamine – Edutamata jäetud kandidaadi kaebus – Rahuldamata jätmise otsus – Põhjendamine – Ulatus

(Personalieeskirjad, artikkel 45 ja artikli 90 lõige 2)

1.      Personalieeskirjade artiklist 45 tuleneb selgelt, et edutada saab üksnes ametnikke, kes on oma palgaastmele vastaval ametikohal töötanud vähemalt kaks aastat. See säte ei näe lisatingimusena ette asjaolu, et nõutud kaks aastat teenistusstaaži peavad täpselt kattuma kahe aasta ajavahemikuga, mis hõlmab kahte iga-aastast hindamisaruannet, kuna hindamisaruanded koostatakse iga ametniku kohta põhimõtteliselt ajavahemiku kohta, mis vastab kalendriaastale.

Edutamise otsuse kuupäev aga kujutab endast asjakohast kuupäeva selle hindamisel, kas ametnikul on minimaalne teenistusstaaž, mis on nõutud selleks, et teda saaks edutada.

Peale selle ei näe personalieeskirjade artikkel 45 ette, et kuupäev, mil peab olema täidetud teenistusstaaži tingimus, langeb tingimata kokku iga-aastase hindamisaruandega hõlmatud hindamisperioodi lõpuga.

(vt punktid 26, 27 ja 29)

Viited:

Esimese Astme Kohus: kohtuotsus Casini vs. komisjon, T‑132/03, EU:T:2005:324, punkt 84.

Avaliku Teenistuse Kohus: kohtuotsus Balabanis ja Le Dour vs. komisjon, F‑77/05, EU:F:2006:127, punkt 35.

2.      Asjaolu, et kandidaadil on ilmsed ja tunnustatud teened, ei välista teiste kandidaatide teenekamaks osutumise võimalust kandidaatide teenete võrdleva hindamise käigus.

Seoses sellega ei ole administratsioon, kui ta tugines edutatud ametnike hindamisaruannetele ja leidis, et nende ametnike teened on suuremad kui asjaomase isiku teened, teinud ilmset hindamisviga, see tähendab lihtsalt märgatavat viga, mille võib hõlpsalt tuvastada.

Sama järeldus tuleb teha kaalutluse kohta, mis puudutab keelte kasutamise kriteeriumi ning mille kohaselt inglise ja prantsuse keele oskus on üldjuhul liidu organi toimimise vajadusteks piisav, ning järelikult teiste keelte kasutamise tarvidus on teisejärguline.

Mis puudutab asjaomase isiku vastutust erinevate ametiülesannete puhul, siis ta ei ole tõendanud, et administratsiooni kaalutluse puhul, mille kohaselt see vastutuse tase vastab tasemele, mis tavapäraselt on sama palgaastmega ametnikul, ning järelikult seda vastutust ei saa edutamise jaoks hinnata eriliselt kiiduväärseks, on tehtud ilmne hindamisviga.

(vt punktid 43–46)

Viited:

Euroopa Kohus: kohtuotsus Cubero Vermurie vs. komisjon, C‑446/00 P, EU:C:2001:703, punkt 21.

Esimese Astme Kohus: kohtuotsus Morello vs. komisjon, T‑164/00, EU:T:2002:312, punkt 100.

Avaliku Teenistuse Kohus: kohtuotsus Trentea vs. FRA, F‑112/10, EU:F:2012:179, punkt 104.

3.      Ametisse nimetav asutus ei pea põhjendama edutamisotsuseid edutamata jäetud kandidaatide suhtes. Küll aga on ametisse nimetav asutus kohustatud põhjendama otsust, millega jäetakse rahuldamata edutamata jäetud ametniku personalieeskirjade artikli 90 lõike 2 alusel esitatud kaebus, kuna selle otsuse põhjendust peetakse kokkulangevaks selle otsuse põhjendusega, mille peale kaebus esitati.

Kuna edutamiseks personalieeskirjade artikli 45 sõnastuse kohaselt „valitakse”, siis põhjendamine ei saa puudutada nende õiguslike tingimuste olemasolu, millest personalieeskirjade kohaselt sõltub edutamise nõuetekohasus. Eriti ei ole ametisse nimetav asutus kohustatud väljalangenud kandidaadile tema ja edutatud kandidaadi kohta läbi viidud võrdlevast hindamisest teada andma.

(vt punktid 50 ja 51)

Viide:

Esimese Astme Kohus: kohtuotsus Contargyris vs. nõukogu, T‑6/96, EU:T:1997:76, punktid 147 ja 148.

Avaliku Teenistuse Kohus: kohtuotsus Merhzaoui vs. nõukogu, F‑18/09, EU:F:2011:180, punkt 71 ja seal viidatud kohtupraktika.