Language of document : ECLI:EU:F:2015:53

EIROPAS SAVIENĪBAS CIVILDIENESTA TIESAS SPRIEDUMS
(pirmā palāta)

2015. gada 9. jūnijā

Lieta F‑65/14

EF

pret

Eiropas Savienības Ārējās darbības dienestu (EĀDD)

Civildienests – EĀDD personāls – Ierēdņi – 2013. gada paaugstināšana amatā – Lēmums prasītāju nepaaugstināt amatā AD 13 pakāpē – Prasītāja iebilde pret sarakstu ar ierēdņiem, kurus ieteikts paaugstināt amatā – Civildienesta noteikumu 45. pants – Vismaz divu gadu darba stāžs pakāpē – Divu gadu termiņa aprēķināšana – Lēmuma paaugstināt amatā pieņemšanas datums

Priekšmets      Prasība, kas celta saskaņā ar LESD 270. pantu, kurš piemērojams EAEK līgumam atbilstoši tā 106.a pantam, ar kuru EF lūdz atcelt Eiropas Savienības Ārējās darbības dienesta (EĀDD) iecēlējinstitūcijas (turpmāk tekstā – “iecēlējinstitūcija”) 2013. gada 9. un 14. oktobra lēmumus viņu nepaaugstināt amatā AD 13 pakāpē 2013. gada paaugstināšanas amatā ietvaros (turpmāk tekstā – “2013. gada paaugstināšana amatā”)

Nolēmums      Prasību noraidīt. EF sedz savus tiesāšanās izdevumus un atlīdzina Eiropas Ārējās darbības dienesta tiesāšanās izdevumus.

Kopsavilkums

1.      Ierēdņi – Paaugstināšana amatā – Nosacījumi – Minimāls darba stāžs pakāpē – Prasība, lai tas sakristu ar laikposmu, uz kuru attiecas novērtējuma ziņojumi – Neesamība – Vērā ņemamais datums

(Civildienesta noteikumu 45. pants)

2.      Ierēdņi – Paaugstināšana amatā – Salīdzinošs nopelnu izvērtējums – Kritēriji – Kandidātu personiskie nopelni – Iecēlējinstitūcijas novērtējuma brīvība

(Civildienesta noteikumu 45. pants)

3.      Ierēdņi – Paaugstināšana amatā – Amatā nepaaugstināta kandidāta sūdzība – Noraidošs lēmums – Pamatojums – Apjoms

(Civildienesta noteikumu 45. pants un 90. panta 2. punkts)

1.      No Civildienesta noteikumu 45. panta skaidri izriet, ka tikai ierēdņi, kas pierāda vismaz divu gadu darba stāžu savā pakāpē, var tikt paaugstināti amatā. Šajā tiesību normā kā papildu nosacījums nav paredzēts tas, ka prasītajiem divu gadu darba stāžam noteikti tieši ir jāsakrīt ar divu gadu laikposmu, uz kuru attiecas divi ikgadējie novērtējuma ziņojumi, kur ikgadējie novērtējuma ziņojumi tiek sastādīti par katru ierēdni principā par laiksposmu, kas atbilst kalendārajam gadam.

Lēmuma par paaugstināšanu amatā datums ir atbilstošs datums tam, lai izvērtētu, vai ierēdnim ir prasītais minimālais darba stāžs, lai viņš būtu paaugstināms amatā.

Turklāt Civildienesta noteikumu 45. pantā nav prasīts, lai datums, kad ir jābūt izpildītam darba stāža nosacījumam, noteikti sakristu ar novērtēšanas laikposma, uz kuru attiecas ikgadējais novērtējuma ziņojums, beigām.

(skat. 26., 27. un 29. punktu)

Atsauces

Pirmās instances tiesa: spriedums Casini/Komisija, T‑132/03, EU:T:2005:324, 84. punkts.

Civildienesta tiesa: spriedums Balabanis un Le Dour/Komisija, F‑77/05, EU:F:2006:127, 35. punkts.

2.      Fakts, ka ierēdnim ir acīmredzami un atzīti nopelni, neizslēdz, ka salīdzinošas kandidātu uz paaugstināšanu amatā nopelnu pārbaudes ietvaros citiem ierēdņiem ir lielāki nopelni.

Šajā ziņā administrācija, pamatojoties uz paaugstināto ierēdņu novērtējuma ziņojumiem un uzskatot, ka šo ierēdņu nopelni ir lielāki nekā attiecīgajai personai, nav pieļāvusi acīmredzamu kļūdu vērtējumā, proti, viegli pamanāma kļūda var tikt acīmredzami konstatēta.

Tas pats ir jāsecina attiecībā uz apsvērumu par valodu lietojuma kritēriju, saskaņā ar kuru angļu un franču valodu prasme parasti ir pietiekama, lai Savienības iestāde varētu darboties, un ka tādējādi citu valodu prasmes lietderīgums ir pakārtots.

Runājot par attiecīgās personas pienākumiem, pildot dažādas funkcijas, jānorāda, ka tā nav pierādījusi, ka administrācijas apsvērumā, atbilstoši kuram šie pienākumi ir tāda paša līmeņa pienākumi kā tie, kurus parasti pilda tās pašas pakāpes ierēdnis, un ka tātad tie nav vērtējami kā īpašs nopelns paaugstināšanai amatā, būtu pieļauta acīmredzama kļūda vērtējumā.

(skat. 43.–46. punktu)

Atsauces

Tiesa: spriedums Cubero Vermurie/Komisija, C‑446/00 P, EU:C:2001:703, 21. punkts.

Pirmās instances tiesa: spriedums Morello/Komisija, T‑164/00, EU:T:2002:312, 100. punkts.

Civildienesta tiesa: spriedums Trentea/FRA, F‑112/10, EU:F:2012:179, 104. punkts.

3.      Iecēlējinstitūcijai nav jāpamato lēmumi par paaugstināšanu amatā attiecībā uz noraidītajiem kandidātiem. Tomēr tai ir pienākums sniegt pamatojumu lēmumam par tādas sūdzības noraidīšanu, ko atbilstoši Civildienesta noteikumu 90. panta 2. punktam ir iesniedzis kandidāts, kurš nav ticis paaugstināts amatā, jo tiek uzskatīts, ka šī noraidošā lēmuma pamatojums sakrīt ar tā lēmuma pamatojumu, par kuru ir iesniegta sūdzība.

Paaugstināšana amatā, ko veic, izmantojot Civildienesta noteikumu 45. panta terminoloģiju, “izvēloties”, pamatojums var attiekties tikai uz to, vai pastāv tiesiski nosacījumi, kam Civildienesta noteikumos ir pakļauts paaugstināšanas amatā tiesiskums. It īpaši iecēlējinstitūcijai nav pienākuma atklāt noraidītajam kandidātam salīdzinošo vērtējumu, ko tā ir veikusi attiecībā uz viņu un attiecībā uz amatā paaugstinātajiem kandidātiem.

(skat. 50. un 51. punktu)

Atsauces

Pirmās iestādes tiesa: spriedums Contargyris/Padome, T‑6/96, EU:T:1997:76, 147. un 148. punkts.

Civildienesta tiesa: spriedums Merhzaoui/Padome, F‑18/09, EU:F:2011:180, 71. punkts un tajā minētā judikatūra.