Language of document :

Преюдициално запитване, отправено от Върховен административен съд (България) на 24 юли 2015 г. – Петя Милкова/Изпълнителен директор на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол

(Дело C-406/15)

Език на производството: български

Запитваща юрисдикция

Върховен административен съд

Страни в главното производство

Жалбоподател: Петя Милкова

Ответник: Изпълнителен директор Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол

Друга страна: Върховна административна прокуратура

Преюдициални въпроси

Член 5, т. 2 от Конвенцията за правата на хората с увреждания на Организацията на обединените нации разрешава ли нормативно установена от държавите членки специфична предварителна закрила при уволнение само на лица с увреждания, работещи по трудово правоотношение, но не и за държавни служители със същите увреждания?

Дали член 4, както и другите разпоредбите на Директива 2000/78/ЕО1 на Съвета от 27 ноември 2000 година за създаване на основна рамка за равно третиране в областта на заетостта и професиите позволяват национална правна регулация, предоставяща специфична предварителна закрила при уволнение само на лица с увреждания, работещи по трудово правоотношение, но не и за държавни служители със същите увреждания?

Позволява ли член 7 от Директива 2000/78/ЕО на Съвета от 27 ноември 2000 година за създаване на основна рамка за равно третиране в областта на заетостта и професиите установяване на специфична предварителна закрила при уволнение само на лица с увреждания, работещи по трудово правоотношение, но не и за държавни служители със същите увреждания?При отрицателни отговори на първи и трети въпрос трябва ли, за да се съобразят международните и общностните норми при изложените факти и обстоятелства по настоящото дело, да се приложи установената от националния законодател специфична предварителна закрила при уволнение на лица с увреждания, работещи по трудово правоотношение, и спрямо държавни служители със същите увреждания?

____________

1 OB L 303, стр. 16; Специално издание на български език, 2007 г., глава 5, том 6, стр. 7.