Language of document :

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Wyrchowen administratiwen syd (Bułgaria) w dniu 24 lipca 2015 r. – Petja Miłkowa / Izpyłnitelen direktor na Agencija za priwatizacija i sledpriwatizacionen kontroł

(Sprawa C-406/15)

Język postępowania: bułgarski

Sąd odsyłający

Wyrchowen administratiwen syd

Strony w postępowaniu głównym

Strona skarżąca: Petja Miłkowa

Strona przeciwna: Izpyłnitelen direktor na Agencija za priwatizacija i sledpriwatizacionen kontroł

Druga strona postępowania: Wyrchowna administratiwna prokuratura

Pytania prejudycjalne

Czy art. 5 ust. 2 konwencji Organizacji Narodów Zjednoczonych o prawach osób niepełnosprawnych zezwala na określoną przez państwa członkowskie w przepisach szczególną uprzednią ochronę przed wypowiedzeniem wyłącznie w wypadku osób niepełnosprawnych zatrudnionych w ramach stosunku pracy, lecz nie w wypadku urzędników państwowych o takiej samej niepełnosprawności?

Czy art. 4 i inne przepisy dyrektywy Rady 2000/78/WE1 z dnia 27 listopada 2000 r. ustanawiającej ogólne warunki ramowe równego traktowania w zakresie zatrudnienia i pracy zezwalają na krajowe uregulowania prawne określające szczególną uprzednią ochronę przed wypowiedzeniem wyłącznie w wypadku osób niepełnosprawnych zatrudnionych w ramach stosunku pracy, lecz nie w wypadku urzędników państwowych o takiej samej niepełnosprawności?Czy art. 7 dyrektywy 2000/78/WE zezwala na ustanowienie szczególnej uprzedniej ochrony przed wypowiedzeniem wyłącznie w wypadku osób niepełnosprawnych zatrudnionych w ramach stosunku pracy, lecz nie w wypadku urzędników państwowych o takiej samej niepełnosprawności?Czy w razie udzielenia odpowiedzi przeczących na pytania pierwsze i trzecie należy zastosować określoną przez krajowego prawodawcę szczególną uprzednią ochronę przed wypowiedzeniem przewidzianą dla osób niepełnosprawnych zatrudnionych w ramach stosunku pracy także w odniesieniu do urzędników państwowych o takiej samej niepełnosprawności, aby w ustalonych w niniejszej sprawie okolicznościach faktycznych i prawnych zapewnić zgodność z przepisami prawa międzynarodowego i prawa Unii?

____________

1 Dz.U. L 303, s. 16.