Language of document :

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Vărhoven administrativen săd (Bulharsko) 24. júla 2015 – Petia Milkova/Izpalnitelen direktor na Agencija za privatizacija i sledprivatizacionen kontrol

(vec C-406/15)

Jazyk konania: bulharčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Vărhoven administrativen săd

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobkyňa: Petia Milkova

Žalovaná: Izpalnitelen direktor na Agencija za privatizacija i sledprivatizacionen kontrol

Ďalší účastník konania: Vărhovna administrativna prokuratura

Prejudiciálne otázky

Umožňuje článok 5 ods. 2 Dohovoru Organizácie Spojených národov o právach osôb so zdravotným postihnutím členským štátom, aby sa zákonom stanovila osobitná preventívna ochrana pred prepustením len v prípade osôb so zdravotným postihnutím, ktoré sú zamestnancami, ale nie v prípade úradníkov s rovnakým zdravotným postihnutím?

Umožňujú článok 4 a ďalšie ustanovenia smernice Rady 2000/78/ES1 z 27. novembra 2000, ktorá ustanovuje všeobecný rámec pre rovnaké zaobchádzanie v zamestnaní a povolaní, prijatie vnútroštátnej právnej úpravy, ktorá osobitnú preventívnu ochranu pred prepustením priznáva len osobám so zdravotným postihnutím, ktoré sú zamestnancami, ale nepriznáva ju zároveň úradníkom s rovnakým zdravotným postihnutím?Umožňuje článok 7 smernice 2000/78, aby sa osobitná preventívna ochrana pred prepustením stanovila len pre osoby so zdravotným postihnutím, ktoré sú zamestnancami, ale nie aj pre úradníkov s rovnakým zdravotným postihnutím?V prípade zápornej odpovede na prvú a tretiu otázku: Vyžaduje si dodržiavanie ustanovení medzinárodného práva a práva Spoločenstva so zreteľom na skutkový stav a okolnosti preukázané v tejto veci, aby sa osobitná preventívna ochrana pred prepustením, ktorú vnútroštátny zákonodarca stanovil v prípade osôb so zdravotným postihnutím, ktoré sú zamestnancami, uplatnila aj na úradníkov s rovnakým zdravotným postihnutím?

____________

1 Ú. v. ES L 303, s. 16; Mim. vyd. 05/004, s. 79.