Language of document :

Begäran om förhandsavgörande framställd av Varhoven administrativen sad (Bulgarien) den 24 juli 2015 – Petya Milkova mot Agentsia za privatizatsia i sledprivatizatsionen kontrol

(Mål C-406/15)

Rättegångsspråk: bulgariska

Hänskjutande domstol

Varhoven administrativen sad

Parter i målet vid den nationella domstolen

Klagande: Petya Milkova

Motpart: Agentsia za privatizatsia i sledprivatizatsionen kontrol

Övrig part i förfarandet: Varhovna administrativna prokuratura

Tolkningsfrågor

Medger artikel 5.2 i Förenta nationernas konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning ett fastställande i lag av ett särskilt föregående skydd mot uppsägning som endast gäller för människor med funktionshinder som är arbetstagare, men emellertid inte för tjänstemän med samma funktionshinder?

Utgör artikel 4 och övriga bestämmelser i rådets direktiv 2000/78/EG av den 27 november 2000 om inrättande av en allmän ram för likabehandling i arbetslivet1 hinder mot en nationell bestämmelse som ger rätt till ett särskilt föregående skydd mot uppsägning som endast gäller för människor med funktionshinder som är arbetstagare, men emellertid inte för tjänstemän med samma funktionshinder?

Är det tillåtet enligt artikel 7 i direktiv 2000/78 att endast föreskriva ett särskilt föregående skydd mot uppsägning som endast gäller för människor med funktionshinder som är arbetstagare, men emellertid inte för tjänstemän med samma funktionshinder?

Om den första och den tredje frågan besvaras nekande: Kräver iakttagandet av de folkrättsliga och gemenskapsrättsliga bestämmelserna mot bakgrund av ovanstående faktiska omständigheter att det av den nationella lagstiftaren föreskrivna särskilda föregående skyddet mot uppsägning av människor med funktionshinder som är arbetstagare även är tillämpligt på tjänstemän med samma funktionshinder?

____________

1 EUT L 303, s. 16.