Language of document :

Решение на Съда на публичната служба (втори състав) от 9 септември 2015 г. — De Loecker/ЕСВД

(Дело F-28/14)1

(Публична служба — Персонал на ЕСВД — Срочно нает служител — Ръководител на представителството в трета страна  — Прекратяване на връзките на доверие — Трансфер в седалището на ЕСВД — Предсрочно прекратяване на договора за назначаване на длъжност — Предупреждение — Мотиви на решението — Член 26 от Правилника — Право на защита — Право на лицето да бъде изслушано)

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподател: Stéphane De Loecker (Брюксел, Белгия) (представители: първоначално J.-N. Louis и D. de Abreu Caldas, адвокати, впоследствие J.-N. Louis и N. de Montigny, адвокати)

Ответник: Европейска служба за външна дейност (представители: S. Marquardt и M. Silva)ПредметИскане за отмяна на решенията на Върховния представител на Европейския съюз да прекрати договора на жалбоподателя като срочно нает служител, да откаже да го изслуша във връзка с оплакванията му от психически тормоз, да отхвърли искането му за назначаване на външен проверител и да регистрира жалбата му като заявлениеДиспозитивОтхвърля жалбата.Г-н De Loecker понася направените от него съдебни разноски и се осъжда да заплати всички съдебни разноски, направени от Европейската служба за външна дейност.

____________

1 ОВ C 184, 16.6.2014 г., стр. 44