Language of document : ECLI:EU:F:2015:36

ROZSUDEK SOUDU PRO VEŘEJNOU SLUŽBU EVROPSKÉ UNIE

(samosoudce)

29. dubna 2015

Věc F‑17/14

Carlos Ibáñez Martínez

v.

Evropský parlament

„Veřejná služba – Úředníci – Udělení bodů za zásluhy – Stanovisko hodnotícího výboru – Široká posuzovací pravomoc administrativy – Rovné zacházení“

Předmět:      Žaloba podaná na základě článku 270 SFEU, jenž je použitelný na Smlouvu o ESAE na základě jejího článku 106a, kterou se C. Ibáñez Martínez domáhá zrušení rozhodnutí Evropského parlamentu, kterým mu byly uděleny dva body za zásluhy v rámci povyšování za rok 2012, a to v rozsahu, v němž mu tímto rozhodnutím nebyly uděleny tři body.

Rozhodnutí:      Žaloba se zamítá. Carlos Ibáñez Martínez ponese vlastní náklady řízení a nahradí náklady řízení vynaložené Evropským parlamentem.

Shrnutí

Úředníci – Povýšení – Srovnávací posouzení zásluh – Posuzovací pravomoc administrativy – Soudní přezkum – Meze – Zjevně nesprávné posouzení – Pojem

(Služební řád, článek 45)

Administrativa má širokou posuzovací pravomoc při hodnocení zásluh, k nimž je třeba přihlédnout v rámci rozhodnutí o povýšení podle článku 45 služebního řádu, a tím pádem i v rámci rozhodnutí o udělení bodů za zásluhy. Přezkum unijního soudu se tak musí omezit na posouzení otázky, zda se s ohledem na způsoby a prostředky, na jejichž základě mohla administrativa učinit své posouzení, držela administrativa v nenapadnutelných mezích a neužila svou pravomoc zjevně nesprávným způsobem.

Prokázání, že se administrativa dopustila zjevně nesprávného posouzení skutečností, které může odůvodnit zrušení rozhodnutí, přitom předpokládá, že důkazy, které žalobci přísluší předložit, jsou dostatečné k tomu, aby vyvrátily věrohodnost posouzení učiněného příslušným orgánem. Jinými slovy, žalobní důvod vycházející ze zjevně nesprávného posouzení je třeba zamítnout, jestliže je navzdory důkazům předloženým dotyčným úředníkem stále možné zpochybněné posouzení připustit jako pravdivé nebo platné. V oblasti povyšování tak musí být nesprávnost kvalifikována jako zjevná tehdy, je‑li snadno postřehnutelná a může být očividně odhalena na základě kritérií, jejichž splněním zákonodárce zamýšlel podmínit rozhodnutí v dané oblasti.

V tomto ohledu má administrativa širokou posuzovací pravomoc ohledně významu, který přisoudí každému ze tří kritérií stanovených v čl. 45 odst. 1 služebního řádu, přičemž znění tohoto článku nevylučuje možnost poměrného vážení mezi nimi.

(viz body 42 až 44)

Odkazy:

Tribunál Evropské unie: rozsudek Canga Fano v. Rada, T‑281/11 P, EU:T:2013:252, bod 123

Soud pro veřejnou službu: rozsudky Collee v. Parlament, F‑148/06, EU:F:2008:169, body 39 a 40; Canga Fano v. Rada, F‑104/09, EU:F:2011:29, bod 35; Buxton v. Parlament, F‑50/11, EU:F:2012:51, body 37 a 38, a Bouillez v. Rada, F‑75/11, EU:F:2012:152, bod 58