Language of document : ECLI:EU:F:2015:36

WYROK SĄDU DO SPRAW SŁUŻBY PUBLICZNEJ UNII EUROPEJSKIEJ
(w składzie jednego sędziego)

z dnia 29 kwietnia 2015 r.

Sprawa F‑17/14

Carlos Ibáñez Martínez

przeciwko

Parlamentowi Europejskiemu

Służba publiczna – Urzędnicy – Przyznanie punktów za osiągnięcia – Opinia komitetu do spraw sprawozdań – Szeroki zakres uznania administracji – Równość traktowania

Przedmiot:      Skarga wniesiona na podstawie art. 270 TFUE, znajdującego zastosowanie do traktatu EWEA na mocy art. 106a, w której C. Ibáñez Martínez żąda stwierdzenia nieważności decyzji Parlamentu Europejskiego przyznającej mu dwa punkty za osiągnięcia w postępowaniu w sprawie awansu (2012) ze względu na to, że nie został mu przyznany trzeci punkt.

Orzeczenie:      Skarga zostaje oddalona. C. Ibáñez Martínez pokrywa własne koszty i zostaje obciążony kosztami poniesionymi przez Parlament Europejski.

Streszczenie

Urzędnicy – Awans – Porównanie osiągnięć – Uznanie administracyjne – Kontrola sądowa – Granice – Oczywisty błąd w ocenie – Pojęcie

(regulamin pracowniczy, art. 45)

Przy ocenie osiągnięć, które należy uwzględnić w ramach decyzji o awansie na podstawie art. 45 regulaminu pracowniczego, administracja dysponuje znacznym uznaniem, i co za tym idzie, tak samo jest w przypadku decyzji o przyznaniu punktów za osiągnięcia. Tym samym kontrola sądu Unii powinna się ograniczać do zbadania tego, czy w świetle sposobów i środków, przy zastosowaniu których administracja mogła dokonać oceny, utrzymała się ona w rozsądnych granicach i czy nie skorzystała ze swego uprawnienia w sposób oczywiście błędny.

Wykazanie, że administracja popełniła oczywisty błąd w ocenie stanu faktycznego mogący uzasadniać stwierdzenie nieważności decyzji, wymaga, by dowody, których dostarczenie należy do strony skarżącej, były wystarczające, by zaprzeczyć wiarygodności oceny dokonanej przez właściwy organ. Innymi słowy, zarzut oczywistego błędu w ocenie należy odrzucić, jeżeli mimo informacji przedstawionych przez zainteresowanego urzędnika podważaną ocenę można wciąż uznać za prawdziwą lub wiarygodną. W dziedzinie awansów błąd można więc uznać za oczywisty jedynie wówczas, gdy jest on łatwo zauważalny i może zostać ewidentnie stwierdzony w świetle kryteriów, od których zamiar prawodawcy uzależnił korzystanie przez administrację z przysługującego jej uznania.

W tym względzie administracji przysługuje szeroki zakres uznania w kwestii wagi przykładanej przez nią do każdego z trzech kryteriów wymienionych w art. 45 ust. 1 regulaminu pracowniczego, gdyż jego przepisy nie wykluczają możliwości ważenia tych kryteriów.

(zob. pkt 42–44)

Odesłanie

Sąd Unii Europejskiej, wyrok Canga Fano/Rada, T‑281/11 P, EU:T:2013:252, pkt 123

Sąd do spraw Służby Publicznej, wyroki: Collee/Parlament, F‑148/06, EU:F:2008:169, pkt 39, 40; Canga Fano/Rada, F‑104/09, EU:F:2011:29, pkt 35; Buxton/Parlament, F‑50/11, EU:F:2012:51, pkt 37, 38; Bouillez/Rada, F‑75/11, EU:F:2012:152, pkt 58