Language of document : ECLI:EU:T:2015:80

# –T577/14


2      

            2

Uznesenie Všeobecného súdu (tretia komora) z 2. februára 2015 – Gascogne Sack Deutschland a Gascogne/Európska únia

(vec T‑577/14)

„Žaloba o náhradu škody – Primeraná lehota – Nesprávne označenie žalovaného – Zastúpenie Únie – Zamietnutie námietky neprípustnosti“

1.                     Súdne konanie – Návrh na začatie konania – Formálne náležitosti – Označenie žalovaného – Označenie Únie v rámci žaloby o náhradu škody – Prípustnosť [článok 256 ods. 1 ZFEÚ, článok 268 ZFEÚ a článok 340 druhý odsek ZFEÚ; Štatút Súdneho dvora, článok 21; Rokovací poriadok Všeobecného súdu, článok 44 ods. 1 písm. b)] (pozri body 15 – 19)

2.                     Žaloba o náhradu škody – Žaloba smerujúca proti inštitúcii, ktorá údajne založila zodpovednosť Únie – Prípustnosť – Podmienky (články 13 ZEÚ a 19 ZEÚ; článok 256 ods. 1 ZFEÚ, článok 268 ZFEÚ a článok 340 druhý odsek ZFEÚ) (pozri body 22 – 29, 35, 38, 43)

3.                     Súdne konanie – Dĺžka konania pred Všeobecným súdom – Primeraná lehota – Spor, ktorý sa týka existencie porušenia pravidiel hospodárskej súťaže – Nedodržanie primeranej lehoty – Dôsledky – Mimozmluvná zodpovednosť – Návrh založený na neprimeranej dĺžke konania pred Všeobecným súdom – Zostavenie rozhodovacieho zloženia (článok 256 ods. 1 ZFEÚ, článok 268 ZFEÚ a článok 340 druhý odsek ZFEÚ; Charta základných práv Európskej únie, článok 47 druhý odsek) (pozri body 54 – 64)

Predmet

Žaloba o náhradu škody smerujúca k získaniu náhrady škody, ktorá bola údajne spôsobená žalobkyniam z dôvodu neprimeranej dĺžky konania pred Všeobecným súdom vo veciach T‑72/06, Groupe Gascogne/Komisia, a T‑79/06, Sachsa Verpackung/Komisia

Výrok

1.

Námietka neprípustnosti sa zamieta.

2.

O trovách konania sa rozhodne neskôr.