Language of document :

Virkamiestuomioistuimen tuomio (ensimmäinen jaosto) 21.9.2015 – Anagnostu ym. v. komissio

(Asia F-72/11)1

(Henkilöstö – Virkamiehet – Ylennys – Vuosien 2010 ja 2011 ylennyskierrokset – Henkilöstösääntöjen 6 artiklan 2 kohta – 1.5.2004 ja 30.4.2011 välistä ajanjaksoa koskevat siirtymäsäännösket – Henkilöstösääntöjen liitteessä XIII oleva 9 artikla – henkilöstösääntöjen 43 artiklan yleiset täytäntöönpanosäännökset – Ylennysrajojen määrittäminen – Ylennettyjen virkamiesten luetteloon merkitsemättä jättäminen – Oikeussuojan tarve)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantajat: Anastasios Anagnostu (Woluwe-Saint-Pierre, Belgia) ja 24 muuta kantajaa (edustajat: asianajajat L. Levi ja A. Blot)

Vastaaja: Euroopan komissio (asiamies: J. Currall)

Oikeudenkäynnin kohde

Vaatimus yhtäältä niiden päätösten kumoamiseksi, joilla määritettiin vuosien 2010 ja 2011 ylennyskierroksien palkkaluokkiin AD 13 ja AD 14 ylentämisessä sovellettavat ylennysrajat ja toisaalta vuoden 2010 ylennyskierroksella palkkaluokkiin AD 13 ja AD 14 ylennettyjen virkamiesten luettelon kumoamiseksi sekä komission sellaisen implisiittisen päätöksen kumoamiseksi, jolla on kieltäydytty ylentämästä useampia virkamiehiä luokkiin AD 12 tai AD 13.

Tuomiolauselma

Euroopan komission 26.11.2010 tekemät päätökset, joilla on jätetty ylentämättä A. Antoulas, D. Bruni, D. Nicolaidou-Kallergis ja A. Xanthopoulos, kumotaan.

Kanne hylätään muilta osin.

Euroopan komissio vastaa neljästä kahdeskymmenesviidesosasta omia oikeudenkäyntikulujaan, ja se velvoitetaan korvaamaan neljä kahdeskymmenesviidesosaa kantajien oikeudenkäyntikuluja.

Muut kantajat kuin A. Antoulas, D. Bruni, D. Nicolaidou-Kallergis ja A. Xanthopoulos vastaavat kahdestakymmenestäyhdestä kahdeskymmenesviidesosasta omia oikeudenkäyntikulujaan, ja heidät velvoitetaan korvaamaan kaksikymmentäyksi kahdeskymmenesviidesosaa Euroopan komission oikeudenkäyntikuluja.

____________

1 EUVL C 290, 1.10.2011, s. 20.