Language of document :

Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (pierwsza izba) z dnia 21 września 2015 r. – Anagnostu i in. / Komisja

(Sprawa F-72/11)1

(Służba publiczna – Urzędnicy – Awans – Postępowanie w sprawie awansu (2010) i (2011) – Mnożniki odniesienia – Artykuł 6 ust. 2 regulaminu pracowniczego – Przepisy przejściowe na okres od dnia 1 maja 2004 r. do dnia 30 kwietnia 2011 r. – Artykuł 9 załącznika XIII do regulaminu pracowniczego – Ogólne przepisy wykonawcze do art. 45 regulaminu pracowniczego – Ustalenie progów awansu – Nieumieszczenie na liście urzędników awansowanych – Interes prawny)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Anastasios Anagnostu (Woluwe-Saint-Pierre, Belgia) i 24 innych skarżących (przedstawiciele: adwokaci L. Levi i A. Blot)

Strona pozwana: Komisja Europejska (przedstawiciel: J. Currall, pełnomocnik)

Przedmiot sprawy

Po pierwsze, stwierdzenie nieważności decyzji o ustaleniu progów awansu w postępowaniach w sprawie awansu za lata 2010 i 2011 w odniesieniu do grup zaszeregowania AD13 i AD14 a po drugie, stwierdzenie nieważności listy urzędników awansowanych do grup AD13 i AD14 w postępowaniu w sprawie awansu za 2010 r. oraz stwierdzenie nieważności dorozumianej decyzji odmownej Komisji w sprawie awansowania większej liczby innych urzędników do grup AD12 czy AD13.Sentencja wyrokuStwierdza się nieważność decyzji Komisji Europejskiej z dnia 26 listopada 2010 r. w sprawie nieawansowania A. Antoulasa, D. Bruni, D. Nicolaidou-Kallergis i A. Xanthopoulosa.W pozostałym zakresie skarga zostaje oddalona.Komisja Europejska pokrywa cztery dwudzieste piąte swoich kosztów postępowania i zostaje obciążona czterema dwudziestoma piątymi kosztów poniesionych przez skarżących.Skarżący, oprócz A. Antoulasa, D. Bruni, D. Nicolaidou-Kallergis i A. Xanthopoulosa, pokrywają dwadzieścia jeden dwudziestych piątych swoich kosztów postępowania i zostają obciążeni dwudziestoma jednymi dwudziestych piątych kosztów poniesionych przez Komisję Europejską.

____________

1 Dz.U. C C 290 z 1.10.2011, s. 20