Language of document :

Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (druga izba) z dnia 22 września 2015 r. – Silvan / Komisja

(Sprawa F-83/14)1

[Służba publiczna – Urzędnicy – Postępowanie w sprawie awansu (2013) – Decyzja o nieawansowaniu skarżącego – Artykuł 43 i art. 45 ust. 1 regulaminu pracowniczego – Ogólne przepisy wykonawcze Komisji – Zarzut niezgodności z prawem – Porównanie osiągnięć – Uwzględnienie sprawozdań z oceny – Brak punktacji lub ocen analitycznych – Komentarze pisemne]

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Juha Tapio Silvan (Bruksela, Belgia) (przedstawiciele: początkowo adwokaci D. de Abreu Caldas, M. de Abreu Caldas i J.N. Louis, następnie adwokaci J.N. Louis i N. de Montigny)

Strona pozwana: Komisja Europejska (przedstawiciele: C. Berardis-Kayser i G. Berscheid, pełnomocnicy)Przedmiot sprawyŻądanie stwierdzenia nieważności decyzji o nieawansowaniu skarżącego do następnej grupy zaszeregowania (AST 10) w ramach postępowania w sprawie awansu za 2013 r. dotyczącego Komisji Europejskiej.Sentencja wyrokuSkarga zostaje oddalona.Juha Tapio Silvan pokrywa własne koszty i zostaje obciążony kosztami poniesionymi przez Komisję Europejską.

____________

1 Dz.U. C 7 z 12.1.2015, s. 47.