Language of document :

Rozsudok Súdu pre verejnú službu (druhá komora) z 24. septembra 2015 – Weissenfels/Parlament

(vec F-92/14)1

(Verejná služba – Úradníci – Žaloba o náhradu škody – Mimozmluvná zodpovednosť Únie – Obsah emailu zaslaného administratívou úradníkovi v dôchodku – Ujma na cti žalobcu – Absencia – Odovzdanie osobných údajov žalobcu jeho advokátovi v rámci konania pred Všeobecným súdom zamestnancami zastupujúcimi inštitúciu – Nepravdivé faktické informácie)

Jazyk konania: nemčina

Účastníci konania

Žalobca: Roderich Weissenfels (Fribourg-en-Brisgau, Nemecko) (v zastúpení: G. Maximini, advokát)

Žalovaný: Európsky parlament (v zastúpení: J. Steele a S. Seyr, splnomocnení zástupcovia)

Predmet veci

Návrh, na jednej strane, na zrušenie rozhodnutia Európskeho parlamentu, ktorým bola zamietnutá žiadosť žalobcu na náhradu škody vzniknutej porušením práva na rešpektovanie jeho súkromného života a ustanovenia nariadenia č. 45/2001 pri prejednaní skorších vecí, a na strane druhej na náhradu škody za údajne utrpenú nemajetkovú ujmuVýrok rozsudku1.    Žaloba sa zamieta.2.    Pán Weissenfels znáša svoje vlastné trovy konania a je povinný nahradiť trovy konania, ktoré vynaložil Európsky parlament.

____________

1 Ú. v. EÚ C 448, 15.12.2014, s. 40.