Language of document : ECLI:EU:C:2014:2463

Дело C‑354/13

Fag og Arbejde (FOA)

срещу

Kommunernes Landsforening (KL)

(Преюдициално запитване,
отправено от Retten i Kolding)

„Преюдициално запитване — Социална политика — Уволнение — Признак — Затлъстяване на работник или служител — Общ принцип на недопускане на дискриминация поради затлъстяване — Липса — Директива 2000/78/ЕО — Равно третиране в областта на заетостта и професиите — Забрана на всяка дискриминация поради увреждане — Наличие на „увреждане“

Резюме — Решение на Съда (четвърти състав) от 18 декември 2014 г.

1.        Право на Европейския съюз — Принципи — Равно третиране — Равно третиране в областта на заетостта и професиите — Директива 2000/78 — Забрана на дискриминация — Обхват — Дискриминация поради затлъстяване — Изключване — Харта на основните права на Европейския съюз — Приложно поле — Уволнение, за което се твърди, че е поради затлъстяването — Изключване

(членове 10 ДФЕС и 19 ДФЕС; член 1 от Директива 2000/78 на Съвета)

2.        Социална политика — Равно третиране в областта на заетостта и професиите — Директива 2000/78 — Забрана на дискриминацията, основана на увреждане — Понятие за увреждане — Затлъстяване на работник, който през продължителен период от време не може или само в ограничена степен може да изпълнява трудовите си задължения — Включване

(съображение 16 и членове 1 и 5 от Директива 2000/78 на Съвета)

1.        Правото на Съюза трябва да се тълкува в смисъл, че то не утвърждава като общ принцип забраната за дискриминация във връзка със заетостта и упражняването на занятие поради затлъстяването като такова.

Във връзка с това е важно да се отбележи, че забрана за дискриминация поради затлъстяването като такова няма в нито една разпоредба на Договора за ЕС и Договора за функционирането на ЕС. По-специално затлъстяването не се споменава нито в член 10 ДФЕС, нито в член 19 ДФЕС.

Освен това принципът на недопускане на дискриминация поради затлъстяване във връзка със заетостта и упражняването на занятие не е утвърден и във вторичното право на Съюза. По-конкретно в Директива 2000/78 за създаване на основна рамка за равно третиране в областта на заетостта и професиите затлъстяването не е посочено като признак, на който може да се основава дискриминация. Не следва обаче приложното поле на Директива 2000/78 да се разширява по аналогия и по отношение на други видове дискриминация, основани на признаци, различни от изчерпателно изброените в член 1 от нея. Следователно затлъстяването като такова не може да се разглежда като допълнителен признак наред с признаците, основания за дискриминация, която е абсолютно забранена от Директива 2000/78.

На последно място, разпоредбите от Хартата на основните права на Европейския съюз също не следва да се прилагат спрямо положение, свързано с уволнение, за което се твърди, че се основава на затлъстяването.

(вж. точки 33 и 35—40; точка 1 от диспозитива)

2.        Директива 2007/78 за създаване на основна рамка за равно третиране в областта на заетостта и професиите трябва да се тълкува в смисъл, че състоянието на затлъстяване на работник представлява „увреждане“ по смисъла на тази директива, когато това състояние води до ограничения, произтичащи по-специално от трайни физически, умствени или психични недъзи, които при взаимодействие с различни пречки могат да затруднят пълноценното и ефективно участие на съответното лице в професионалния живот наравно с останалите работници.

На първо място, би било в противоречие със самата цел на посочената директива, а именно да се приведе в действие принципът на равно третиране, да се приеме, че прилагането ѝ зависи от причината за увреждането.

Освен това дефинирането на понятието „увреждане“ по смисъла на член 1 от Директива 2000/78 предхожда определянето и преценката на подходящите мерки за приспособяване на работната среда по член 5 от нея. В съответствие със съображение 16 от тази директива целта на такива мерки е да се вземат предвид нуждите на лицата с увреждания и следователно те са последица, а не основният елемент на понятието за увреждане. При това положение само обстоятелството, че такива мерки за приспособяване не са били взети по отношение на дадено лице, не е достатъчно, за да се приеме, че това лице не би могло да бъде лице с увреждания по смисъла на посочената директива.

Впрочем състоянието на затлъстяване като такова не е „увреждане“ по смисъла на Директива 2000/78. Обратно, при положение че при определени обстоятелства това състояние води до ограничения, произтичащи по-конкретно от физически, умствени или психични недъзи, които при взаимодействие с различни пречки могат да затруднят пълноценното и ефективно участие на работника или служителя в професионалния живот наравно с останалите работници, и ако тези ограничения са трайни, това състояние попада в обхвата на понятието „увреждане“ по смисъла на Директива 2000/78.

Това би било така по-специално ако затлъстяването на работника или служителя е пречка за пълноценното му и ефективно участие в професионалния живот наравно с останалите работници поради ограничена мобилност или настъпването у това лице на патологии, които му пречат да изпълнява служебните си задължения или водят до затруднения при упражняване на професионалната му дейност.

(вж. точки 55, 57—60 и 64; точка 2 от диспозитива)