Language of document : ECLI:EU:C:2014:2463

Věc C‑354/13

Fag og Arbejde (FOA)

v.

Kommunernes Landsforening (KL)

(žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Retten i Kolding)

„Řízení o předběžné otázce – Sociální politika – Propouštění – Důvod – Obezita zaměstnance – Obecná zásada zákazu diskriminace na základě obezity – Neexistence – Směrnice 2000/78/ES – Rovné zacházení v zaměstnání a povolání – Zákaz jakékoli diskriminace na základě zdravotního postižení – Existence ‚zdravotního postižení‘ “

Shrnutí – rozsudek Soudního dvora (čtvrtého senátu) ze dne 18. prosince 2014

1.        Právo Evropské unie – Zásady – Rovné zacházení – Rovné zacházení v zaměstnání a povolání – Směrnice 2000/78 – Zákaz diskriminace – Působnost – Diskriminace na základě obezity – Vyloučení – Listina základních práv Evropské unie – Rozsah působnosti – Propuštění údajně založené na obezitě – Vyloučení

(Články 10 SFEU a 19 SFEU; směrnice Rady 2000/78, článek 1)

2.        Sociální politika – Rovné zacházení v zaměstnání a povolání – Směrnice 2000/78 – Zákaz diskriminace z důvodu zdravotního postižení – Pojem „zdravotní postižení“ – Obezita zaměstnance, který dlouhodobě nemůže nebo může jen v omezené míře vykonávat svou práci – Zahrnutí

(Směrnice Rady 2000/78, bod 16 odůvodnění a články 1 a 5)

1.        Unijní právo musí být vykládáno v tom smyslu, že nezakotvuje obecnou zásadu zákazu diskriminace na základě obezity jako takové v zaměstnání a povolání.

V tomto ohledu je třeba konstatovat, že žádné ustanovení Smlouvy o ES či Smlouvy o FEU neobsahuje zákaz diskriminace na základě obezity jako takové. Zejména ani článek 10 SFEU ani článek 19 SFEU neodkazují na obezitu.

Mimoto ani sekundární unijní právo nezakotvuje zásadu zákazu diskriminace na základě obezity v zaměstnání a povolání. Konkrétně směrnice 2000/78, kterou se stanoví obecný rámec pro rovné zacházení v zaměstnání a povolání, neuvádí obezitu jako důvod diskriminace. Není přitom namístě rozšířit rozsah působnosti směrnice 2000/78 per analogiam na případy mimo diskriminaci na základě důvodů taxativně stanovených v článku 1 této směrnice. V důsledku toho nemůže být obezita jako taková považována za důvod doplňující důvody, na základě kterých směrnice 2000/78 zakazuje jakoukoli diskriminaci.

Konečně ustanovení Listiny základních práv Evropské unie nejsou určena k použití na situaci, která se týká propuštění údajně založeného na obezitě.

(viz body 33, 35–40, výrok 1)

2.        Směrnice 2000/78, kterou se stanoví obecný rámec pro rovné zacházení v zaměstnání a povolání, musí být vykládána v tom smyslu, že obezita zaměstnance je zdravotním postižením ve smyslu této směrnice, pokud tato obezita způsobuje omezení vyplývající především z dlouhodobých fyzických, duševních nebo psychických postižení, které v interakci s různými překážkami může bránit plnému a účinnému zapojení dotyčné osoby do profesního života na rovnoprávném základě s ostatními pracovníky.

Zaprvé, kdyby totiž bylo připuštěno, aby se směrnice mohla uplatňovat v závislosti na původu zdravotního postižení, odporovalo by to samotnému cíli uvedené směrnice, jímž je zajištění rovného zacházení.

Mimoto definice pojmu „zdravotní postižení“ ve smyslu článku 1 směrnice 2000/78 předchází určení a posouzení vhodných opatření k zajištění přiměřeného uspořádání upravených v jejím článku 5. Podle bodu 16 odůvodnění této směrnice je cílem takových opatření uspokojení potřeb zdravotně postižených osob a jsou tedy důsledkem, a nikoli konstitutivním prvkem pojmu zdravotního postižení. Samotná okolnost, že taková opatření k zajištění přiměřeného uspořádání nebyla ve vztahu k určité osobě přijata, nepostačuje tedy k tomu, aby bylo možné mít za to, že uvedená osoba nemůže být osobou se zdravotním postižením ve smyslu uvedené směrnice.

Kromě toho obezita jako taková nepředstavuje zdravotní postižení ve smyslu směrnice 2000/78. Naproti tomu za předpokladu, že za daných okolností způsobuje tato obezita omezení vyplývající především z fyzických, duševních nebo psychických postižení, které v interakci s různými překážkami může bránit plnému a účinnému zapojení této osoby do profesního života na rovnoprávném základě s ostatními pracovníky, a jestliže je toto omezení dlouhodobé, spadá takový stav pod pojem „zdravotní postižení“ ve smyslu směrnice 2000/78.

Tak je tomu zejména v případě, kdy obezita zaměstnance brání plnému a účinnému zapojení této osoby do profesního života na rovnoprávném základě s ostatními pracovníky z důvodu omezené mobility nebo výskytu onemocnění u této osoby, které brání plnění pracovních úkolů nebo ji omezuje při výkonu povolání.

(viz body 55, 57–60, 64, výrok 2)