Language of document : ECLI:EU:C:2014:2463

Kohtuasi C‑354/13

Fag og Arbejde (FOA)

versus

Kommunernes Landsforening (KL)

(eelotsusetaotlus, mille on esitanud Retten i Kolding)

Eelotsusetaotlus – Sotsiaalpoliitika – Töölepingu ülesütlemine tööandja algatusel – Põhjus – Töötaja rasvumus – Rasvumuse tõttu diskrimineerimise keelu üldpõhimõte – Puudumine – Direktiiv 2000/78/EÜ – Võrdne kohtlemine töö saamisel ja kutsealale pääsemisel – Keeld diskrimineerida mis tahes puude alusel – „Puude” olemasolu

Kokkuvõte – Euroopa Kohtu otsus (neljas koda), 18. detsember 2014

1.        Euroopa Liidu õigus – Põhimõtted – Võrdne kohtlemine – Võrdne kohtlemine töö saamisel ja kutsealale pääsemisel – Direktiiv 2000/78 – Diskrimineerimiskeeld – Ulatus – Diskrimineerimine rasvumuse alusel – Väljajätmine – Euroopa Liidu põhiõiguste harta – Kohaldamisala – Töölepingu ülesütlemine väidetavalt rasvumuse tõttu – Väljajätmine

(ELTL artiklid 10 ja 19; nõukogu direktiiv 2000/78, artikkel 1)

2.        Sotsiaalpoliitika – Võrdne kohtlemine töö saamisel ja kutsealale pääsemisel – Direktiiv 2000/78 – Puude alusel diskrimineerimise keeld – Mõiste „puue” – Sellise töötaja rasvumus, kes pika aja jooksul ei saa oma tööülesandeid täita või saab seda teha üksnes piiratud ulatuses – Hõlmamine

(Nõukogu direktiiv 2000/78, põhjendus 16 ning artiklid 1 ja 5)

1.        Liidu õigust tuleb tõlgendada nii, et see ei näe töösuhetes ette rasvumusega seotud diskrimineerimise keelu üldpõhimõtet kui sellist.

Seejuures tuleb mainida, et ükski Euroopa Liidu lepingu ja Euroopa Liidu toimimise lepingu säte ei keela diskrimineerimist rasvumuse kui sellise alusel. Muu hulgas ei viita ei ELTL artikkel 10 ega ELTL artikkel 19 rasvumusele.

Lisaks ei ole liidu teisestes õigusaktides töö saamise ja kutsealale pääsemisega seoses käsitletud diskrimineerimist rasvumuse alusel. Ka direktiiv 2000/78, millega kehtestatakse üldine raamistik võrdseks kohtlemiseks töö saamisel ja kutsealale pääsemisel, ei maini diskrimineerimise alusena rasvumust. Direktiivi 2000/78 kohaldamisala ei peaks analoogia alusel laiendama diskrimineerimisele, mille aluseks on muud põhjused kui need, mis on kõnealuse direktiivi artiklis 1 ammendavalt loetletud. Seega ei saa rasvumus iseenesest olla üheks põhjuseks, mis lisandub neile põhjustele, mille alusel on diskrimineerimine direktiivi 2000/78 kohaselt keelatud.

Lõpuks ei kuulu neil asjaoludel sellises olukorras, kus on kõne all töösuhte lõpetamine väidetavalt rasvumuse alusel, kohaldamisele ka Euroopa Liidu põhiõiguste harta sätted.

(vt punktid 33, 35–40 ja resolutsiooni punkt 1)

2.        Direktiivi 2000/78/EÜ, millega kehtestatakse üldine raamistik võrdseks kohtlemiseks töö saamisel ja kutsealale pääsemisel, tuleb tõlgendada nii, et töötaja rasvumus on „puue” selle direktiivi tähenduses juhul, kui sellega kaasneb püsivast füüsilisest, vaimsest või psüühilisest vaegusest tingitud piirang, mis võib koostoimes erinevate takistustega tõkestada tema täielikku ja tõhusat osalemist tööelus teiste töötajatega võrdsetel alustel.

Nimelt, esiteks läheks selle direktiivi eesmärgiga, mis on võrdse kohtlemise saavutamine, vastuollu seisukoht, et selle kohaldamisel tuleks vahet teha vastavalt puude põhjusele.

Lisaks eelneb mõiste „puue” määratlemine direktiivi 2000/78 artikli 1 tähenduses direktiivi artiklis 5 nimetatud asjakohaste abinõude kindlaksmääramisele ja hindamisele. Nimelt on selle direktiivi põhjenduse 16 kohaselt selliste meetmete eesmärk puuetega inimeste vajaduste arvessevõtmine ja seega on tegemist puude tagajärjega, mitte puude mõiste ühe osaga. Niisiis ei piisa pelgast asjaolust, et teatava isiku juhtumil neid asjakohaseid abinõusid arvesse ei võetud, et teda ei saaks pidada puudega isikuks selle direktiivi tähenduses.

Lisaks ei ole rasvumus iseenesest „puue” direktiivi 2000/78 tähenduses. Seevastu juhul, kui teatavatel asjaoludel kaasneb asjaomase töötaja rasvumusega füüsiline, vaimne või psüühilisest kahjustusest tingitud piirang, mis võib koostoimes erinevate takistustega tõkestada asjaomase isiku täielikku ja tõhusat osalemist tööelus teiste töötajatega võrdsetel alustel, ja kui see piirang on pikaajaline, võib selline seisund kuuluda mõiste „puue” alla direktiivi 2000/78 tähenduses.

Niisuguse olukorraga oleks eelkõige tegemist juhul, kui töötaja rasvumus takistab tema täielikku ja tõhusat osalemist tööelus teiste töötajatega võrdsetel alustel, kuna tal on piiratud liikumisvõime või tal on selline haigus, mis takistab tal oma tööülesandeid täita või mis teda oma kutsealal tegutsemisel segab.

(vt punktid 55, 57–60, 64 ja resolutsiooni punkt 2)