Language of document : ECLI:EU:C:2014:2463

Byla C‑354/13

Fag og Arbejde (FOA)

prieš

Kommunernes Landsforening (KL)

(Retten i Kolding prašymas priimti prejudicinį sprendimą)

„Prašymas priimti prejudicinį sprendimą – Socialinė politika – Atleidimas iš darbo – Motyvas – Darbuotojo nutukimas – Bendrasis nediskriminavimo dėl nutukimo principas – Nebuvimas – Direktyva 2000/78/EB – Vienodas požiūris užimtumo ir profesinėje srityje – Diskriminacijos dėl negalios draudimas – „Negalios“ buvimas“

Santrauka – 2014 m. gruodžio 18 d. Teisingumo Teismo (ketvirtoji kolegija) sprendimas

1.        Europos Sąjungos teisė – Principai – Vienodas požiūris – Vienodas požiūris užimtumo ir profesinėje srityje – Direktyva 2000/78 – Diskriminacijos draudimas – Apimtis – Diskriminacija dėl nutukimo – Netaikymas – Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartija – Taikymo sritis – Atleidimas iš darbo, tariamai grindžiamas nutukimu – Neįtraukimas

(SESV 10 ir 19 straipsniai; Tarybos direktyvos 2000/78/ES 1 straipsnis)

2.        Socialinė politika – Vienodas požiūris užimtumo ir profesinėje srityje – Direktyva 2000/78 – Diskriminacijos dėl negalios draudimas – Negalios sąvoka – Darbuotojo, kuris negali ar gali tik ribotai dirbti savo darbą ilgą laiką, nutukimas – Įtraukimas

(Tarybos direktyvos 2000/78 16 konstatuojamoji dalis ir 1 bei 5 straipsniai)

1.        Sąjungos teisė turi būti aiškinama taip, kad joje per se nenumatytas bendrasis nediskriminavimo dėl nutukimo principas užimtumo ir profesinėje srityje.

Šiuo aspektu reikia konstatuoti, kad jokioje ESS ir SESV nuostatoje per se nėra diskriminacijos dėl nutukimo draudimo. Be kita ko, nei SESV 10, nei 19 straipsniuose nedaroma nuoroda į nutukimą.

Be to, Sąjungos antrinėje teisėje taip pat nėra nediskriminavimo dėl nutukimo principo užimtumo ir profesinėje srityje. Konkrečiai kalbant, Direktyvoje 2000/78, nustatančioje vienodo požiūrio užimtumo ir profesinėje srityje bendruosius pagrindus, nutukimas nenurodytas kaip diskriminacijos motyvas. Tačiau tai nereiškia, kad Direktyvą 2000/78 pagal analogiją reikia taikyti diskriminacijai dėl kitų nei šios direktyvos 1 straipsnyje išsamiai išvardytų pagrindų. Todėl nutukimas per se negali būti laikomas pagrindu, priskirtinu prie pagrindų, dėl kurių Direktyva 2000/78 uždraudžia bet kokią diskriminaciją.

Galiausiai, Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos nuostatos taip pat neturėtų būti taikomos situacijai, kai atleidžiama iš darbo tariamai dėl nutukimo.

(žr. 33, 35–40 punktus, rezoliucinės dalies 1 punktą)

2.        Direktyva 2000/78/EB, nustatanti vienodo požiūrio užimtumo ir profesinėje srityje bendruosius pagrindus, turi būti aiškinama taip, kad darbuotojo nutukimas yra negalia, kaip tai suprantama pagal šią direktyvą, jeigu ji susijusi su apribojimu, visų pirma nulemtu ilgalaikių fizinių, protinių ar psichikos sutrikimų, kurie kartu su įvairiomis kliūtimis gali atitinkamam asmeniui trukdyti visapusiškai ir veiksmingai užsiimti profesine veikla tokiomis pačiomis kaip ir kitų darbuotojų sąlygomis.

Iš tiesų, visų pirma, pripažinimas, kad minėta direktyva gali būti taikoma atsižvelgiant į negalios atsiradimo priežastį, prieštarautų pačiam šios direktyvos tikslui įgyvendinti vienodo požiūrio principą.

Be to, sąvoka „negalia“, kaip ji suprantama pagal Direktyvos 2000/78 1 straipsnį, apibrėžiama pirmiau, nei nustatoma ir įvertinama, kokios priemonės yra tinkamos, kaip tai nurodyta jos 5 straipsnyje. Pagal šios direktyvos 16 konstatuojamąją dalį tokios priemonės skirtos neįgaliųjų poreikiams patenkinti, todėl jos yra sąvokos „negalia“ padarinys, o ne sudedamoji dalis. Todėl vien to, kad asmens atžvilgiu nebuvo imtasi tokių priemonių, nepakanka siekiant nuspręsti, kad jis negali būti neįgalus asmuo, kaip tai suprantama pagal šią direktyvą.

Be to, nutukimas per se nėra negalia, kaip tai suprantama pagal Direktyvą 2000/78. Tačiau, esant tam tikroms aplinkybėms, jei dėl šios būklės atsiranda apribojimas, visų pirma nulemtas fizinių, protinių arba psichikos sutrikimų, kurie kartu su įvairiomis kliūtimis gali trukdyti darbuotojui visapusiškai ir veiksmingai dalyvauti profesiniame gyvenime tokiomis pat kaip ir kitų darbuotojų sąlygomis, ir jei šis apribojimas yra ilgalaikis, tokia būklė gali patekti į sąvoką „negalia“, kaip ji suprantama pagal Direktyvą 2000/78.

Taip būtų, pavyzdžiui, jei darbuotojo nutukimas neleistų jam visapusiškai ir veiksmingai užsiimti profesine veikla tokiomis pačiomis kaip ir kitų darbuotojų sąlygomis dėl sumažėjusio judrumo ar šiam asmeniui atsiradusių patologijų, kurios trukdytų dirbti savo darbą arba sukeltų sunkumų vykdyti profesinę veiklą.

(žr. 55, 57–60, 64 punktus, rezoliucinės dalies 2 punktą)