Language of document : ECLI:EU:C:2014:2463

Vec C‑354/13

Fag og Arbejde (FOA)

proti

Kommunernes Landsforening (KL)

(návrh na začatie prejudiciálneho konania,

ktorý podal Retten i Kolding)

„Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Sociálna politika – Prepustenie – Dôvod – Obezita pracovníka – Všeobecná zásada nediskriminácie z dôvodu obezity – Neexistencia – Smernica 2000/78/ES – Rovnosť zaobchádzania v zamestnaní a povolaní – Zákaz akejkoľvek diskriminácie na základe zdravotného postihnutia – Existencia ‚zdravotného postihnutia‘“

Abstrakt – Rozsudok Súdneho dvora (štvrtá komora) z 18. decembra 2014

1.        Právo Európskej únie – Zásady – Rovnosť zaobchádzania – Rovnosť zaobchádzania v zamestnaní a povolaní – Smernica 2000/78 – Zákaz diskriminácie – Rozsah – Diskriminácia na základe obezity – Vylúčenie – Charta základných práv Európskej únie – Pôsobnosť – Prepustenie, ktorého dôvodom bola údajne obezita – Vylúčenie

(Články 10 ZFEÚ a 19 ZFEÚ; smernica Rady 2000/78, článok 1)

2.        Sociálna politika – Rovnosť zaobchádzania v zamestnaní a povolaní – Smernica 2000/78 – Zákaz diskriminácie na základe zdravotného postihnutia – Pojem zdravotné postihnutie – Obezita pracovníka, ktorý nemôže vykonávať svoju prácu počas dlhého obdobia, alebo ju môže vykonávať len v obmedzenom rozsahu – Zahrnutie

(Smernica Rady 2000/78, odôvodnenie 16 a články 1 a 5)

1.        Právo Únie sa má vykladať v tom zmysle, že nezakotvuje všeobecnú zásadu nediskriminácie z dôvodu obezity ako takej, pokiaľ ide o zamestnanie a povolanie.

V tomto ohľade je potrebné konštatovať, že žiadne ustanovenie Zmlúv o EÚ a o FEÚ neobsahuje zákaz diskriminácie založenej na obezite ako takej. Okrem iného ani článok 10 ZFEÚ, ani článok 19 ZFEÚ neodkazujú na obezitu.

Okrem toho ani sekundárne právo Únie nezakotvuje zásadu nediskriminácie z dôvodu obezity, pokiaľ ide o zamestnanie a povolanie. Osobitne smernica 2000/78, ktorá ustanovuje všeobecný rámec pre rovnaké zaobchádzanie v zamestnaní a povolaní, nespomína obezitu ako dôvod diskriminácie. Pritom nie je namieste rozšíriť pôsobnosť smernice 2000/78 analogicky nad rámec druhov diskriminácie založených na dôvodoch, ktoré sú taxatívne vymenované v jej článku 1. Preto obezitu ako takú nemožno považovať za dôvod doplňujúci dôvody, pri ktorých smernica 2000/78 zakazuje akúkoľvek diskrimináciu.

Napokon ani ustanovenia Charty základných práv Európskej únie sa nemôžu uplatniť na situáciu týkajúcu sa prepustenia, ktorého dôvodom bola údajne obezita.

(pozri body 33, 35 – 40, bod 1 výroku)

2.        Smernica 2000/78, ktorá ustanovuje všeobecný rámec pre rovnaké zaobchádzanie v zamestnaní a povolaní, sa má vykladať v tom zmysle, že stav obezity pracovníka predstavuje zdravotné postihnutie v zmysle tejto smernice, pokiaľ tento stav spôsobuje obmedzenie vyplývajúce najmä z dlhodobého fyzického, mentálneho alebo psychického postihnutia, ktoré v súčinnosti s rôznymi prekážkami môže brániť plnému a účinnému zapojeniu dotknutej osoby do profesijného života na rovnoprávnom základe s ostatnými pracovníkmi.

V prvom rade, pokiaľ by sa totiž pripustilo, že uvedená smernica sa môže uplatňovať v závislosti od pôvodu zdravotného postihnutia, bolo by to v rozpore s jej samotným cieľom, ktorým je uplatňovanie rovnosti zaobchádzania.

Navyše definícia pojmu zdravotné postihnutie v zmysle článku 1 smernice 2000/78 predchádza určeniu a posúdeniu primeraných prispôsobujúcich opatrení uvedených v jej článku 5. Podľa odôvodnenia 16 tejto smernice majú také opatrenia zohľadňovať potreby zdravotne postihnutých osôb, a teda sú dôsledkom, nie základným prvkom pojmu zdravotné postihnutie. Preto samotná skutočnosť, že také prispôsobujúce opatrenia neboli vo vzťahu k určitej osobe prijaté, nepostačuje na záver, že nemôže ísť o zdravotne postihnutú osobu v zmysle uvedenej smernice.

Okrem toho stav obezity sám osebe nepredstavuje zdravotné postihnutie v zmysle smernice 2000/78. Naopak za predpokladu, že za daných okolností tento stav spôsobuje obmedzenie vyplývajúce najmä z fyzického, mentálneho alebo psychického postihnutia, ktoré v súčinnosti s rôznymi prekážkami môže brániť plnému a účinnému zapojeniu pracovníka do profesijného života na rovnoprávnom základe s ostatnými pracovníkmi, a ak je toto obmedzenie dlhodobé, taký stav patrí pod pojem zdravotné postihnutie v zmysle smernice 2000/78.

Bolo by to tak najmä v prípade, ak by obezita pracovníka bránila jeho plnému a účinnému zapojeniu do profesijného života na rovnoprávnom základe s ostatnými pracovníkmi z dôvodu zníženej pohyblivosti alebo výskytu patologických príznakov u tejto osoby, ktoré jej znemožňujú vykonávať prácu alebo ktoré jej sťažujú výkon zárobkovej činnosti.

(pozri body 55, 57 – 60, 64, bod 2 výroku)