Language of document :

Преюдициално запитване от The Labour Court, Ireland (Ирландия), постъпило на 13 август 2015 г. — Dr David L. Parris/Trinity College Dublin, Higher Education Authority, Department of Public Expenditure and Reform и Department of Education and Skills.

(Дело C-443/15)

Език на производството: английски

Запитваща юрисдикция

The Labour Court, Ирландия

Страни в главното производство

Жалбоподател: Dr David L. Parris

Ответници: Trinity College Dublin, Higher Education Authority, Department of Public Expenditure and Reform и Department of Education and Skills

Преюдициални въпроси

Налице ли е дискриминация на основание сексуална ориентация в противоречие с член 2 от Директива 2000/78/ЕО1 , ако в професионална осигурителна схема се прилага правило, ограничаващо правото на преживелия регистриран партньор на осигурено в схемата лице да получи наследствена пенсия при смъртта на последното, чрез въвеждането на изискване преди навършване на шестдесетгодишна възраст осигуреното лице да е регистрирало партньорство с преживелия го партньор, при положение че по националното право възможността за регистриране на такова партньорство е възникнала едва след като осигуреното лице е навършило шестдесетгодишна възраст, а преди този момент между него и партньора му е съществувало трайно житейско партньорство?

При отрицателен отговор на първия въпрос:

Налице ли е дискриминация на основание възраст в противоречие с член 2 във връзка с член 6, параграф 2 от Директива 2000/78/ЕО, ако платецът на сумите по професионална осигурителна схема ограничава правото на наследствена пенсия на преживелия регистриран партньор на осигурено в схемата лице при смъртта на последното, въвеждайки изискване преди навършване на шестдесетгодишна възраст осигуреното лице и партньорът му да са регистрирали партньорство при положение че:(а)    условието относно възрастта, до която осигурено лице трябва да е регистрирало партньорство, не е критерий, използван при актюерските изчисления, и(б)    по националното право възможността за регистриране на партньорство между осигуреното лице и партньора му е възникнала едва след като осигуреното лице е навършило шестдесетгодишна възраст, а преди този момент между него и партньора му е съществувало трайно житейско партньорство?При отрицателен отговор на втория въпрос:     Налице ли е дискриминация в противоречие с член 2 във връзка с член 6, параграф 2 от Директива 2000/78/ЕО, ако ограничаването на правата по профес

ионална осигурителна схема, описано във въпрос 1 или въпрос 2, се дължи едновременно на възрастта и сексуалната ориентация на осигуреното в схемата лиц

е?

____________

1 Директива 2000/78/ЕО на Съвета от 27 ноември 2000 година за създаване на основна рамка за равно третиране в областта на заетостта и професиите (ОВ L 303, 2000 г., стр. 16; Специално издание на български език, 2007 г., глава 5, том 6, стр. 7).