Language of document :

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná The Labout Court, Ireland (Irsko) dne 13. srpna 2015 – Dr David L. Parris v. Trinity College Dublin, Higher Education Authority, Department of Public Expenditure and Reform, Department of Education and Skills

(Věc C-443/15)

Jednací jazyk: angličtina

Předkládající soud

The Labout Court, Ireland

Účastníci původního řízení

Odvolatel: Dr David L. Parris

Odpůrci: Trinity College Dublin, Higher Education Authority, Department of Public Expenditure and Reform, Department of Education and Skills

Předběžné otázky

Je použití pravidla v rámci systému oborového zaopatření, které podmiňuje výplatu vdoveckého důchodu pozůstalému registrovanému partnerovi osoby, která byla účastníkem takového systému, v případě úmrtí posledně jmenovaného tím, že dotčený účastník a jeho pozůstalý registrovaný partner uzavřeli před dovršením 60 let věku účastníka daného systému registrované partnerství, v případě, kdy jim vnitrostátní právní předpisy umožnily uzavření takového partnerství až poté, co účastník dovršil 60 let věku, a kdy dotčený účastník a jeho registrovaný partner založili před uvedeným datem stabilní partnerství, diskriminací z důvodu sexuální orientace, která je v rozporu s článkem 2 směrnice 2000/78/ES1 ?

V případě záporné odpovědi na první otázku,

Je diskriminací z důvodu věku, která je v rozporu s článkem 2 ve spojení s čl. 6 odst. 2 směrnice 2000/78/ES, podmiňuje-li poskytovatel dávek v rámci systému oborového zaopatření nárok na vdovecký důchod pro pozůstalého registrovaného partnera osoby, která byla účastníkem daného systému, v případě úmrtí posledně jmenovaného tím, že daný účastník a jeho registrovaný partner uzavřeli registrované partnerství před dovršením 60 let věku účastníka, pokud:a)    věková hranice, kdy dotyčný účastník musí nejpozději uzavřít registrované partnerství, není kritériem v pojistně matematických výpočtech, ab)    vnitrostátní právní předpisy neumožňovaly účastníkovi systému a jeho registrovanému partnerovi uzavřít registrované partnerství před dovršením 60 let věku daného účastníka, přičemž tento účastník a jeho registrovaný partner založili před tímto datem stabilní partnerství?V případě záporné odpovědi na druhou otázku,Bylo by diskriminací, která je v rozporu s článkem 2 ve spojení s čl. 6

odst. 2 směrnice 2000/78/ES, pokud by omezení nároků v rámci systému oborového zaopatření popsaná v první či druhé otázce vyplývala ze společn

ého účinku věku a sexuální orientace účastníka systému?

____________

1 Směrnice Rady 2000/78/ES ze dne 27. listopadu 2000, kterou se stanoví obecný rámec pro rovné zacházení v zaměstnání a povolání (Úř. věst. L 303, s. 16).