Language of document :

2015 m. rugpjūčio 13 d. The Labour Court, Ireland (Airija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Dr David L. Parris / Trinity College Dublin, Higher Education Authority, Department of Public Expenditure and Reform, Department of Education and Skills

(Byla C-443/15)

Proceso kalba: anglų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

The Labour Court, Ireland

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovas: Dr David L. Parris

Atsakovai: Trinity College Dublin, Higher Education Authority, Department of Public Expenditure and Reform, Department of Education and Skills

Prejudiciniai klausimai

1.    Ar profesinių pensijų išmokų sistemos taisyklės, pagal kurią, pensijų sistemos dalyviui mirus, jo registruotam partneriui našlio išmoka mokama tik tuo atveju, jeigu pensijų sistemos dalyvis ir našliu likęs jo registruotas partneris savo partnerystę įregistravo anksčiau, negu pensijų sistemos dalyvis sulaukė 60 metų, taikymas tokiomis aplinkybėmis, kai iki to amžiaus partnerystės įregistruoti jie negalėjo pagal nacionalinius įstatymus, o iki to laiko gyveno ilgalaikėje partnerystėje, yra diskriminacija dėl lytinės orientacijos, prieštaraujanti Direktyvos 2000/78/EB1 2 straipsniui?

Jeigu atsakymas į pirmąjį klausimą būtų neigiamas:

2.    Ar išmokų pagal profesinių pensijų sistemą mokėtojo taikomas mirusio pensijų sistemos dalyvio registruoto partnerio teisės gauti našlio pensiją apribojimas, reikalaujant, kad pensijų sistemos dalyvis ir registruotas jo partneris partnerystę būtų įregistravę, kol dalyviui dar nesukako 60 metų, yra diskriminacija dėl amžiaus, kuri prieštarauja Direktyvos 2000/78/EB 2 straipsniui kartu su jos 6 straipsnio 2 dalimi, jeigu:    a)    sąlyga dėl amžiaus, iki kurio pensijų sistemos dalyvis turėjo būti įregistravęs partnerystę, nėra naudojama kaip kriterijus aktuariniuose apskaičiavimuose ir    b)    pensijų sistemos dalyvis ir registruotas jo partneris pagal nacionalinius įstatymus neturėjo galimybės įregistruoti partnerystę anksčiau, negu dalyviui sulaukus 60 metų, nors iki to laiko gyveno ilgalaikėje partnerystėje?Jei atsakymas į 2 klausimą būtų neigiamas:3.    Ar 1 arba 2 klausime apibūdinti teisių pagal profesinių pensijų sistemą apribojimai ir dėl sistemos dalyvio amžiaus, ir dėl jo lytinės orientacijos reikštų diskriminaciją, kuri prieštarauja Direktyvos 2000/78/EB 2 straipsniui kartu su jos 6 straipsnio 2 dalimi?

____________

1 2000 m. lapkričio 27 d. Tarybos direktyva 2000/78/EB, nustatanti vienodo požiūrio užimtumo ir pr

ofesinėje srityje bendruosius pagrindus (OL L 303, 2000, p. 16; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 5 sk., 4 t., p. 79).