Language of document :

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal The Labour Court, Ireland (Írsko) 13. augusta 2015 – Dr David L. Parris/Trinity College Dublin, Higher Education Authority, Department of Public Expenditure and Reform, Department of Education and Skills

(vec C-443/15)

Jazyk konania: angličtina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

The Labour Court, Ireland

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Navrhovateľ: Dr David L. Parris

Odporcovia: Trinity College Dublin, Higher Education Authority, Department of Public Expenditure and Reform, Department of Education and Skills

Prejudiciálne otázky

Predstavuje uplatňovanie pravidla, ktoré v rámci systému zamestnaneckých dávok obmedzuje vyplácanie pozostalostnej dávky pozostalému registrovanému partnerovi člena tohto systému po jeho smrti požiadavkou, že daný člen a jeho pozostalý registrovaný partner museli uzavrieť registrované partnerstvo pred tým, než tento člen dovŕšil vek 60 rokov, a to za okolností, keď im vnútroštátne právo neumožňovalo uzavrieť registrované partnerstvo skôr, než daný člen dovŕšil vek 60 rokov, a zároveň, ak tento člen a jeho registrovaný partner žili pred týmto dátumom v stálom a dlhotrvajúcom vzťahu, diskrimináciu na základe sexuálnej orientácie v rozpore s článkom 2 smernice 2000/78/ES1 ?

V prípade zápornej odpovede na prvú otázku:

Ide o diskrimináciu na základe veku v rozpore s článkom 2 v spojení s článkom 6 ods. 2 smernice 2000/78/ES, ak poskytovateľ dávok obmedzuje v rámci systému zamestnaneckých dávok nárok na pozostalostný dôchodok vyplácaný pozostalému registrovanému partnerovi člena tohto systému v prípade jeho smrti požiadavkou, že daný člen a jeho registrovaný partner museli uzavrieť registrované partnerstvo pred dovŕšením veku 60 rokov tohto člena, ak:takéto určenie veku, do ktorého musí člen uzavrieť registrované partnerstvo, nepredstavuje kritérium využívané v poistno-matematických výpočtoch, avnútroštátne právo neumožňovalo tomuto členovi a jeho registrovanému partnerovi uzavrieť registrované partnerstvo skôr, než daný člen dovŕšil vek 60 rokov, a zároveň, ak tento člen a jeho registrovaný partner žili pred týmto dátumom v stálom a dlhotrvajúcom vzťahu?V prípade zápornej odpovede na druhú otázku:Išlo by o diskrimináciu v rozpore s článkom 2 v spojení s článkom 6 ods. 2 smernice 2000/78/ES v prípade, že obmedzenia nárokov v rámci systému zamestnaneckých dávok uvedené v prvej alebo v druhej otázke vznikli v dôsledku kombinovaného účinku veku a sexuálnej orientácie člena tohto systému?

____________

1 Smernica Rady

2000/78/ES z 27. novembra 2000, ktorá ustanovuje všeobecný rámec pre rovnaké zaobchádzanie v zamestnaní a povolaní, Ú. v. ES L 303, s. 16; Mim. vyd.

05/004, s. 79.