Language of document :

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo The Labour Court, Ireland (Irska) 13. avgusta 2015 – Dr. David L. Parris/Trinity College Dublin, Higher Education Authority, Department of Public Expenditure and Reform, Department of Education and Skills

(Zadeva C-443/15)

Jezik postopka: angleščina

Predložitveno sodišče

The Labour Court, Ireland

Stranke v postopku v glavni stvari

Pritožnik: Dr. David L. Parris

Nasprotne stranke v postopku: Trinity College Dublin, Higher Education Authority, Department of Public Expenditure and Reform, Department of Education and Skills

Vprašanja za predhodno odločanje

Ali gre za diskriminacijo na podlagi spolne usmerjenosti, ki je v nasprotju s členom 2 Direktive 2000/78/ES1 , če se v poklicni pokojninski shemi uporablja pravilo, da je plačevanje pokojnine po umrlem zavarovancu njegovemu preživelemu registriranemu partnerju omejeno z zahtevo, da sta zavarovanec in njegov preživeli registrirani partner sklenila registrirano partnersko skupnost pred zavarovančevim dopolnjenim 60. letom starosti, če jima je bilo na podlagi nacionalnega prava dovoljeno skleniti registrirano partnersko skupnost šele po zavarovančevem dopolnjenem 60. letu starosti in če je med zavarovancem in njegovim registriranim partnerjem pred navedenim datumom obstajala trajna življenjska skupnost?

Če je odgovor na prvo vprašanje nikalen:

Ali gre za diskriminacijo na podlagi starosti, ki je v nasprotju s členom 2 v povezavi s členom 6(2) Direktive 2000/78/ES, če izplačevalec prejemkov v okviru poklicne pokojninske sheme upravičenost preživelega registriranega partnerja do pokojnine po umrlem zavarovancu omeji z zahtevo, da sta zavarovanec in njegov registrirani partner sklenila registrirano partnersko skupnost pred zavarovančevim dopolnjenim 60. letom starosti, pri čemer:(a)    pogoj glede starosti, pri kateri je moral zavarovanec skleniti registrirano partnersko skupnost, ni merilo, ki se uporablja pri aktuarskih izračunih, ter(b)    je bilo zavarovancu in njegovemu registriranemu partnerju na podlagi nacionalne zakonodaje dovoljeno skleniti registrirano partnersko skupnost šele po zavarovančevem dopolnjenem 60. letu starosti, med zavarovancem in njegovim registriranim partnerjem pa je pred navedenim datumom obstajala trajna življenjska skupnost?Če je odgovor na drugo vprašanje nikalen:Ali bi šlo za diskriminacijo, ki je v nasprotju s členom 2 v povezavi s členom 6(2) Direktive 2000/78/ES, če omejitve pravic v okviru poklicne pokojninske s

heme, opisane v prvem ali drugem vprašanju, izhajajo iz skupnega učinka starosti in spolne usmerjenosti zavarovanca?

____________

1     Direktiva Sveta 2000/78/ES z dne 27. no

vembra 2000 o splošnih okvirih enakega obravnavanja pri zaposlovanju in delu (UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 5, zvezek 4, str. 79).