Language of document :

Begäran om förhandsavgörande framställd av Labour Court (Irland) den 13 augusti 2015 – Dr David L. Parris mot Trinity College Dublin, Higher Education Authority, Department of Public Expenditure and Reform, Department of Education and Skills

(Mål C-443/15)

Rättegångsspråk: engelska

Hänskjutande domstol

The Labour Court

Parter i målet vid den nationella domstolen

Klagande: Dr David L. Parris

Motparter: Trinity College Dublin, Higher Education Authority, Department of Public Expenditure and Reform, Department of Education and Skills

Tolkningsfrågor

Utgör det diskriminering på grund av sexuell läggning i strid med artikel 2 i direktiv 2000/78/EG1 att tillämpa en regel i en tjänstepensionsplan – enligt vilken det för utbetalning av en efterlevandeförmån till den registrerade partnern till den som vid tidpunkten för sin död var ansluten till pensionsplanen krävs att den anslutne och dennes efterlevande partner hade ingått registrerat partnerskap före den förstnämndes sextioårsdag – när dessa två enligt nationell rätt inte tilläts ingå registrerat partnerskap förrän efter det att den anslutne partnern hade fyllt sextio år och när han och hans registrerade partner levde i ett fast förhållande före det datumet?

För det fall den första frågan besvaras nekande:

2.    Utgör det diskriminering på grund av ålder i strid med artikel 2 i direktiv 2000/78/EG i förening med artikel 6.2 i detta direktiv när en pensionsutbetalare i en tjänstepensionsplan – för utbetalning av efterlevandepension till den registrerade partnern till den som vid tidpunkten för sin död var ansluten till pensionsplanen – kräver att den anslutne och hans registrerade partner ingick sitt registrerade partnerskap före den förstnämndes sextioårsdag när:

(a)    bestämmelsen avseende vid vilken ålder en ansluten person måste ha ingått registrerat partnerskap inte är ett kriterium som tillämpas för försäkringstekniska beräkningar, och

(b)    den anslutne personen och hans registrerade partner enligt nationell rätt inte tilläts att ingå registrerat partnerskap förrän efter det att den anslutne partnern hade fyllt sextio år och de två levde i ett fast förhållande före det datumet?

För det fall den andra frågan besvaras nekande:

3.    Skulle det utgöra diskriminering i strid med artikel 2 i direktiv 2000/78/EG i förening med artikel 6.2 i detta direktiv om begränsningarna av rättigheterna enligt en tjänstepensionsplan, beskrivna i den första eller den andra frågan, berodde på den anslutne personens ålder och sexuella läggning i kombination?

____________

1 Rådets direktiv 2000/78/EG av den 27 november 2000 om inrättande av en allmän ram för likabehandling (EGT L 303, s.16)