Language of document :

Begäran om förhandsavgörande framställd av Landgericht Saarbrücken (Tyskland) den 28 augusti 2015 – Brottmål mot K.B.

(Mål C-458/15)

Rättegångsspråk: tyska

Hänskjutande domstol

Landgericht Saarbrücken

Part i brottmålet vid den nationella domstolen

K.B.

Tolkningsfråga

Är beslutet att uppta organisationen Liberation Tigers of Tamil Eelam i den förteckning som avses i artikel 2.3 i rådets förordning (EG) nr 2580/2001 av den 27 december 2001 om särskilda restriktiva åtgärder mot vissa personer och enheter i syfte att bekämpa terrorism1 från den 11 augusti 2007 till och med den 27 november 2009 ogiltigt, bland annat på grund av rådets beslut av den 28 juni 2007 (2007/445/EG)2 , av den 20 december 2007 (2007/868/EG, i dess lydelse enligt beslutet om rättelse som antogs samma dag)3 , av den 15 juli 2008 (2008/583/EG)4 , av den 26 januari 2009 (2009/62/EG)5 och förordning (EG) nr 501/2009 av den 15 juni 20096 ?

____________

1 EGT L 344, s. 70.

2 EUT L 169, s. 58.

3 EUT L 340, s. 100.

4 EUT L 188, s. 21.

5 EUT L 23, s. 25.

6 EUT L 151, s. 14.