Language of document : ECLI:EU:F:2015:37

РЕШЕНИЕ НА СЪДА НА ПУБЛИЧНАТА СЛУЖБА
НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ
(втори състав)

29 април 2015 година

Дело F‑78/12

Вяра Тодорова-Андрова

срещу

Съвет на Европейския съюз

„Публична служба — Повишаване — Процедура по повишаване за 2011 г. — Невключване в списъка на длъжностните лица за повишаване — Член 45 от Правилника за длъжностните лица — Две години прослужени в степента — Невземане под внимание на прослуженото време като срочно нает служител — Разлика в третирането поради правното естество на правоотношението със съответните работници — Директива 1999/70/ЕО — Рамково споразумение за срочната работа, сключено между Европейската конфедерация на профсъюзите (CES), Съюза на индустриалците в Европейската общност (UNICE) и Европейския център на предприятията с държавно участие (CEEP) — Клауза 4 — Възможност за позоваване — Изключване“

Предмет:      Жалба, подадена на основание член 270 ДФЕС, приложим към Договора за ЕОАЕ по силата на член 106а от последния, с която г‑жа Тодорова-Андрова по същество иска, от една страна, отмяна на решението на Съвета на Европейския съюз да не бъде включена в списъка на подлежащите на повишаване длъжностни лица в рамките на процедурата по повишаване за 2011 г. и от друга страна, обезщетение за имуществените и неимуществените вреди, които твърди, че е претърпяла в резултат от незаконосъобразността на това решение

Решение:      Отхвърля жалбата. Г‑жа Тодорова-Андрова понася направените от нея съдебни разноски и се осъжда да понесе съдебните разноски на Съвета на Европейския съюз. Европейската комисия и Сметната палата на Европейския съюз понасят направените от тях съдебни разноски.

Резюме

1.      Длъжностни лица — Повишаване — Изискване за минимален брой години прослужени в степента — Изчисляване — Вземане под внимание на прослуженото време като срочно нает служител — Изключване

(член 45 от Правилника за длъжностните лица)

2.      Длъжностни лица — Повишаване — Изискване за минимален брой години прослужени в степента — Изчисляване — Изключване на прослуженото време като срочно нает служител — Нарушение на Директива 1999/70 от 28 юни 1999 година относно Рамково споразумение за срочната работа, сключено между Европейската конфедерация на профсъюзите (CES), Съюза на индустриалците в Европейската общност (UNICE) и Европейския център на предприятията с държавно участие (CEEP) — Липса

(член 45 от Правилника за длъжностните лица; клауза 4, точка 1 от приложението към Директива 1999/70 на Съвета)

1.      В процедурата по повишаване може да се вземе под внимание само прослуженото в съответната степен време като длъжностно лице, още повече че при всички положения Условията за работа на другите служители не предвиждат прилагането на член 45 от Правилника по един или друг начин по отношение на срочно наетите служители. Всъщност от гледна точка на законодателя няма правна приемственост в кариерата на срочно наетия служител, който е станал длъжностно лице.

(вж. точки 51 и 54)

Позоваване на:

Съд на публичната служба — решения Bellantone/Сметна палата, F‑85/06, EU:F:2007:171, т. 51, Toronjo Benitez/Комисия, F‑33/07, EU:F:2008:25, т. 87 и определение Prieto/Парламент, F‑42/07, EU:F:2011:159, т. 61

2.      Принципът на недопускане на дискриминация и принципът на равно третиране, намерили приложение в клауза 4, точка 1 от Рамково споразумение за срочната работа, сключено между Европейската конфедерация на профсъюзите (CES), Съюза на индустриалците в Европейската общност (UNICE) и Европейския център на предприятията с държавно участие (CEEP), съставляват основни принципи на правния ред на Съюза, с оглед на които трябва да се прецени законосъобразността на член 45 от Правилника.

Същевременно при спорове между държавни служители и администрацията на държавите членки, евентуалните разлики в третирането между служителите, назначени въз основа на конкурс, и тези, наети с трудов договор, не попадат под действието на принципа на недопускане на дискриминация, закрепен в рамковото споразумение, тъй като подобни разлики в третирането произтичат не от това дали трудовото правоотношението е срочно или за неопределено време, а дали е възникнало въз основа на конкурс или договор.

В това отношение, що се отнася до процедурата по повишаване на длъжностните лица, член 45 от Правилника не провежда никаква разлика в третирането между работещите по срочно и по безсрочно правоотношение. Всъщност единственото обстоятелство, което член 45 от Правилника взема под внимание, е правното естество на правоотношението със съответните служители, което обуславя фактическа разлика в отчитането на прослуженото време при длъжностните лица и при останалите служители. Подобна разлика в третирането обаче не попада под действието на принципа на недопускане на дискриминация, закрепен в рамковото споразумение.

(вж. точки 61—63)

Позоваване на:

Съд — определение Rivas Montes, C‑178/12, EU:C:2013:150, т. 44, 45 и 47

Съд на публичната служба — решение Aayhan и др./Парламент, F‑65/07, EU:F:2009:43, т. 101