Language of document : ECLI:EU:F:2015:37

EUROOPAN UNIONIN VIRKAMIESTUOMIOISTUIMEN TUOMIO

(toinen jaosto)

29 päivänä huhtikuuta 2015

Asia F‑78/12

Viara Todorova Androva

vastaan

Euroopan unionin neuvosto

Henkilöstö – Ylennys – Vuoden 2011 ylennyskierros – Ylennyskelpoisten virkamiesten luetteloon merkitsemättä jättäminen – Henkilöstösääntöjen 45 artikla – Kahden vuoden virkaikä palkkaluokassa – Väliaikaisena toimihenkilönä suoritetun työskentelyjakson huomioon ottamatta jättäminen – Kyseessä olevien työntekijöiden palvelukseen ottamisen oikeudelliseen luonteeseen perustuva erilainen kohtelu – Direktiivi 1999/70/EY – EAY:n, UNICE:n ja CEEP:n tekemä määräaikaista työtä koskeva puitesopimus – Lauseke 4 – Kyseiseen lausekkeeseen ei voida vedota

Aihe:      SEUT 270 artiklaan, jota sovelletaan Euratomin perustamissopimukseen sen 106 a artiklan nojalla, perustuva kanne, jossa Viara Todorova Androva vaatii virkamiestuomioistuinta lähinnä yhtäältä kumoamaan Euroopan unionin neuvoston päätöksen olla merkitsemättä häntä vuoden 2011 ylennyskierroksella ylennetyistä virkamiehistä laadittuun luetteloon ja toisaalta määräämään korvausta aineellisesta vahingosta ja henkisestä kärsimyksestä, joita hän väittää kärsineensä tämän päätöksen lainvastaisuuden vuoksi.

Ratkaisu:      Kanne hylätään. Viara Todorova Androva vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan, ja hänet velvoitetaan korvaamaan Euroopan unionin neuvoston oikeudenkäyntikulut. Euroopan komissio ja Euroopan unionin tilintarkastustuomioistuin vastaavat omista oikeudenkäyntikuluistaan.

Tiivistelmä

1.      Virkamiehet – Ylennys – Vaadittu vähimmäisvirkaikä palkkaluokassa – Laskeminen – Väliaikaisena toimihenkilönä suoritetut työskentelyjaksot, joita ei oteta huomioon

(Henkilöstösääntöjen 45 artikla)

2.      Virkamiehet – Ylennys – Vaadittu vähimmäisvirkaikä palkkaluokassa – Laskeminen – Väliaikaisena toimihenkilönä suoritetut työskentelyjaksot, joita ei oteta huomioon – EAY:n, UNICE:n ja CEEP:n tekemästä määräaikaista työtä koskevasta puitesopimuksesta annettua direktiiviä 1999/70 ei ole rikottu

(Henkilöstösääntöjen 45 artikla; neuvoston direktiivin 1999/70 liitteessä oleva 4 lausekkeen 1 kohta)

1.      Ylennysmenettelyssä voidaan ottaa huomioon vain palkkaluokassa virkamiehenä saavutettu virkaikä, erityisesti koska muuhun henkilöstöön sovellettavissa palvelussuhteen ehdoissa ei säädetä, että henkilöstösääntöjen 45 artiklaa sovelletaan joka tapauksessa tavalla tai toisella väliaikaisten toimihenkilöiden tilanteeseen. Lainsäätäjän mukaan sellaisen väliaikaisen virkamiehen urassa, josta on tullut virkamies, ei nimittäin ole lainkaan oikeudellista jatkuvuutta.

(ks. 51 ja 54 kohta)

Viittaukset:

Virkamiestuomioistuin: tuomio Bellantone v. tilintarkastustuomioistuin (F‑85/06, EU:F:2007:171, 51 kohta); tuomio Toronjo Benitez v. komissio (F‑33/07, EU:F:2008:25, 87 kohta) ja määräys Prieto v. parlamentti (F‑42/07, EU:F:2011:159, 61 kohta)

2.      Syrjintäkiellon ja yhdenvertaisen kohtelun periaatteet, joita sovelletaan muun muassa EAY:n, UNICE:n ja CEEP:n tekemän määräaikaista työtä koskevan puitesopimuksen 4 lausekkeessa, ovat unionin oikeusjärjestyksen perusperiaatteita, joiden valossa henkilöstösääntöjen 45 artiklan laillisuutta on arvioitava.

Virkamiesten ja jäsenvaltioiden hallintoviranomaisten välisten riita-asioiden asiayhteydessä henkilöstösääntöjen soveltamisalaan kuuluvan henkilöstön ja sopimussuhteisten toimihenkilöiden välinen mahdollinen erilainen kohtelu ei kuitenkaan kuulu puitesopimuksessa vahvistetun syrjintäkiellon periaatteen soveltamisalaan, koska tällainen erilainen kohtelu ei perustu siihen, onko työsuhde kestoltaan määräaikainen vai toistaiseksi voimassa oleva, vaan siihen, sovelletaanko siihen henkilöstösääntöjä vai työsopimusta.

Tältä osin, kun on kyse virkamiesten ylennysmenettelystä, henkilöstösääntöjen 45 artiklassa ei erotella millään tavalla määräaikaisia työntekijöitä ja vakituisessa työsuhteessa olevia työntekijöitä. Ainoa henkilöstösääntöjen 45 artiklassa huomioon otettu seikka on asianomaisten työntekijöiden työsuhteen oikeudellinen luonne, joka johtaa käytännössä erilaiseen kohteluun virkamiesten saavuttaman virkaiän mukaan ja muiden työntekijöiden saavuttaman virkaiän mukaan. Tällainen erilainen kohtelu ei kuitenkaan kuulu puitesopimuksessa vahvistetun syrjintäkiellon periaatteen soveltamisalaan.

(ks. 61–63 kohta)

Viittaukset:

Unionin tuomioistuin: määräys Rivas Montes (C‑178/12, EU:C:2013:150, 44, 45 ja 47 kohta)

Virkamiestuomioistuin: tuomio Aayhan ym. v. parlamentti (F‑65/07, EU:F:2009:43, 101 kohta)