Language of document : ECLI:EU:F:2015:37

EUROPOS SĄJUNGOS TARNAUTOJŲ TEISMO (antroji kolegija)

SPRENDIMAS

2015 m. balandžio 29 d.

Byla F‑78/12

Viara Todorova Androva

prieš

Europos Sąjungos Tarybą

„Viešoji tarnyba – Pareigų paaukštinimas – 2011 m. pareigų paaukštinimo procedūra – Neįrašymas į pareigūnų, kurių pareigos paaukštinamos, sąrašą – Pareigūnų tarnybos nuostatų 45 straipsnis – Dvejų metų tarnybos stažas einant konkretaus lygio pareigas – Neatsižvelgimas į tarnybos būnant laikinuoju tarnautoju stažą – Skirtingas požiūris dėl atitinkamų darbuotojų įdarbinimo teisinio pobūdžio – Direktyva 1999/70/EB – CES, UNICE ir CEEP bendrasis susitarimas dėl darbo pagal terminuotas sutartis – 4 punktas – Galimybė remtis – Netaikymas“

Dalykas:      Pagal SESV 270 straipsnį, taikomą EAEB sutarčiai pagal jos 106a straipsnį, pareikštas ieškinys, kuriuo V. Todorova Androva iš esmės prašo, pirma, panaikinti Europos Sąjungos Tarybos sprendimą neįtraukti jos pavardės į 2011 m. paaukštinamų pareigūnų sąrašą ir, antra, atlyginti jos dėl šio neteisėto sprendimo patirtą turtinę ir neturtinę žalą.

Sprendimas:      Atmesti ieškinį. V. Todorova Androva padengia savo bylinėjimosi išlaidas ir iš jos priteisiamos Europos Sąjungos Tarybos patirtos bylinėjimosi išlaidos. Europos Komisija ir Europos Sąjungos Audito Rūmai padengia savo bylinėjimosi išlaidas.

Santrauka

1.      Pareigūnai – Pareigų paaukštinimas – Būtinas tarnybos stažas einant konkretaus lygio pareigas – Skaičiavimas – Atsižvelgimas į tarnybos būnant laikinuoju tarnautoju stažą – Neįtraukimas

(Pareigūnų tarnybos nuostatų 45 straipsnis)

2.      Pareigūnai – Pareigų paaukštinimas – Būtinas tarnybos stažas einant konkretaus lygio pareigas – Skaičiavimas – Neatsižvelgimas į tarnybos būnant laikinuoju tarnautoju stažą – Direktyvos 1999/70 dėl CES, UNICE ir CEEP bendrojo susitarimo dėl darbo pagal terminuotas sutartis pažeidimas – Nebuvimas

(Pareigūnų tarnybos nuostatų 45 straipsnis; Tarybos direktyvos 1999/70 priedo 4 punkto 1 dalis)

1.      Vykdant pareigų paaukštinimo procedūrą galima atsižvelgti tik į tarnybos būnant pareigūnu stažą, juolab kad Kitų tarnautojų įdarbinimo sąlygose nenumatyta, kad Pareigūnų tarnybos nuostatų 45 straipsnis vienu ar kitu būdu taikomas laikinųjų tarnautojų situacijai. Teisės aktų leidėjas neįtvirtino jokio pareigūnu tapusio laikinojo tarnautojo karjeros tęstinumo teisės požiūriu.

(žr. 51 ir 54 punktus)

Nuoroda:

Tarnautojų teismo praktika: Sprendimo Bellantone / Audito Rūmai, F‑85/06, EU:F:2007:171, 51 punktas; Sprendimo Toronjo Benitez / Komisija, F‑33/07, EU:F:2008:25, 87 punktas ir Nutarties Prieto / Parlamentas, F‑42/07, EU:F:2011:159, 61 punktas.

2.      Nediskriminavimo ir vienodo požiūrio principai, įgyvendinami CES, UNICE ir CEEP bendrojo susitarimo dėl darbo pagal terminuotas sutartis 4 punkto 1 dalimi, yra pagrindiniai Sąjungos teisės sistemos principai; į juos atsižvelgiant turi būti vertinamas Pareigūnų tarnybos nuostatų 45 straipsnio teisėtumas.

Tačiau nagrinėjant pareigūnų ir valstybių narių institucijų ginčus galimas skirtingas požiūris į statutinius tarnautojus ir sutartininkus negali būti vertinamas atsižvelgiant į Bendrajame susitarime įtvirtintą nediskriminavimo principą, nes toks skirtingas požiūris pagrįstas ne terminuotais ar neterminuotais darbo santykiais, o statutiniu ar sutartiniu santykių pobūdžiu.

Tokiu atveju kalbant apie pareigūnų pareigų paaukštinimo procedūrą, reikia nurodyti, kad Pareigūnų tarnybos nuostatų 45 straipsnyje neįtvirtintas skirtingas požiūris į terminuotą laikotarpį dirbančius darbuotojus ir neterminuotą laikotarpį dirbančius darbuotojus. Vienintelis veiksnys, į kurį atsižvelgiama Pareigūnų tarnybos nuostatų 45 straipsnyje, yra atitinkamų tarnautojų teisinis įdarbinimo pobūdis, dėl kurio pareigūnų ir kitų tarnautojų tarnybos stažas vertinamas skirtingai. Tačiau toks skirtingas požiūris nepatenka į bendrajame susitarime įtvirtinto nediskriminavimo principo taikymo sritį.

(žr. 61–63 punktus)

Nuoroda:

Teisingumo Teismo praktika: Nutarties Rivas Montes, C‑178/12, EU:C:2013:150, 44, 45 ir 47 punktai.

Tarnautojų teismo praktika: Sprendimo Aayhan ir kt. / Parlamentas, F‑65/07, EU:F:2009:43, 101 punktas.