Language of document : ECLI:EU:F:2015:37

EIROPAS SAVIENĪBAS CIVILDIENESTA TIESAS SPRIEDUMS
(otrā palāta)

2015. gada 29. aprīlī

Lieta F‑78/12

Viara Todorova Androva

pret

Eiropas Savienības Padomi

Civildienests – Paaugstināšana amatā – 2011. gada paaugstināšana amatā – Neiekļaušana amatā paaugstināmo ierēdņu sarakstā – Civildienesta noteikumu 45. pants – Divu gadu darba stāžs pakāpē – Darba laikposma, kas nostrādāts pagaidu darbinieka statusā, neņemšana vērā – Atšķirīga attieksme attiecīgo darbinieku darbā pieņemšanas juridiskā rakstura dēļ – Direktīva 1999/70/EK – UNICE, CEEP un EAK pamatnolīgums par darbu uz noteiktu laiku – 4. klauzula – Atsaukšanās iespēja – Izslēgšana

Priekšmets      Prasība, kura celta saskaņā ar LESD 270. pantu, kas piemērojams EAEK līgumam atbilstoši tā 106.a pantam, un ar kuru V. Todorova Androva būtībā lūdz, pirmkārt, atcelt Eiropas Savienības Padomes lēmumu viņu neierakstīt 2011. gadā amatā paaugstināmo ierēdņu sarakstā, un, otrkārt, atlīdzināt materiālo un morālo kaitējumu, kuru tā esot cietusi šī lēmuma prettiesiskuma rezultātā

Nolēmums      Prasību noraidīt. V. Todorova Androva sedz savus un atlīdzina Eiropas Savienības Padomes tiesāšanās izdevumus. Eiropas Komisija un Eiropas Savienības Revīzijas palāta sedz savus tiesāšanās izdevumus pašas.

Kopsavilkums

1.      Ierēdņi – Paaugstināšana amatā – Pieprasītais minimālais darba stāžs pakāpē – Aprēķināšana – To laikposmu ņemšana vērā, kas nostrādāti pagaidu darbinieka statusā – Izslēgšana

(Civildienesta noteikumu 45. pants)

2.      Ierēdņi – Paaugstināšana amatā – Pieprasītais minimālais darba stāžs pakāpē – Aprēķināšana – To laikposmu izslēgšana, kas nostrādāti pagaidu darbinieka statusā – Direktīvas 1999/70 par UNICE, CEEP un EAK noslēgto pamatnolīgumu par darbu uz noteiktu laiku pārkāpums – Neesamība

(Civildienesta noteikumu 45. pants; Padomes Direktīvas 1999/70 pielikuma 4. klauzulas 1. punkts)

1.      Amatā paaugstināšanas procedūrā var ņemt vērā tikai ierēdņa statusā pakāpē nostrādāto darba stāžu, jo vairāk tādēļ, ka Pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtībā nav paredzēts, ka Civildienesta noteikumu 45. pants jebkurā gadījumā būtu vienā vai citā veidā piemērojams pagaidu darbinieku situācijai. Likumdevējs uzskata, ka pagaidu darbinieka karjerai, kurš kļuvis par ierēdni, nepastāv nekāda juridiskā turpinātība.

(skat. 51. un 54. punktu)

Atsauce

Civildienesta tiesa: spriedumi Bellantone/Revīzijas palāta, F‑85/06, EU:F:2007:171, 51. punkts; Toronjo Benitez/Komisija, F‑33/07, EU:F:2008:25, 87. punkts, un rīkojums Prieto/Parlaments, F‑42/07, EU:F:2011:159, 61. punkts.

2.      Nediskriminācijas princips un vienlīdzīgas attieksmes princips, kura piemērošana izpaužas kā UNICE, CEEP un EAK pamatnolīguma par darbu uz noteiktu laiku 4. klauzula, ir Savienības tiesību sistēmas pamatprincipi, atbilstoši kuriem ir jāizvērtē Civildienesta noteikumu 45. panta tiesiskums.

Tomēr, lemjot strīdus starp ierēdņiem un dalībvalstu administrācijām, nediskriminācijas princips, kurš ir noteikts pamatnolīgumā, neattiecas uz iespējamo atšķirīgo attieksmi pret likumā noteikto personālu un līgumdarbiniekiem, jo šāda atšķirīga attieksme ir pamatota nevis ar darba tiesisko attiecību noteikto vai nenoteikto ilgumu, bet gan ar to likumisko vai līgumisko raksturu.

Šajā ziņā attiecībā uz ierēdņu amatā paaugstināšanas procedūru Civildienesta noteikumu 45. pantā nav atšķirīgas attieksmes pret darba ņēmējiem uz noteiktu laiku un uz nenoteiktu laiku. Faktiski vienīgais elements, kas tiek ņemts vērā Civildienesta noteikumu 45. pantā, ir attiecīgo darba ņēmēju nodarbinātības juridiskais raksturs, kas rada faktisku atšķirīgu attieksmi starp ierēdņa un pagaidu darbinieka iegūto darba stāžu. Taču saskaņā ar judikatūru uz šādu atšķirīgu attieksmi nav attiecināms nediskriminācijas princips, kurš ir noteikts pamatnolīgumā.

(skat. 61.–63. punktu)

Atsauce

Tiesa: rīkojums Rivas Montes, C‑178/12, EU:C:2013:150, 44., 45. un 47. punkts.

Civildienesta tiesa: spriedums Aayhan u.c./Parlaments, F‑65/07, EU:F:2009:43, 101. punkts.