Language of document : ECLI:EU:F:2015:54

ОПРЕДЕЛЕНИЕ НА СЪДА НА ПУБЛИЧНАТА СЛУЖБА
НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ
(втори състав)

9 юни 2015 година

Дело F‑126/14

Nicolas Henri Astier

срещу

Европейска служба за външна дейност (ЕСВД)
и
Европейска комисия

„Публична служба — Персонал на ЕСВД — Договорно нает служител — Искания в хода на производството — Възражение за недопустимост — Решение на ЕСВД — Жалба, подадена отчасти срещу ЕСВД и отчасти срещу Комисията — Частична недопустимост“

Предмет:      Жалба на основание член 270 ДФЕС, приложим към Договора за ЕОАЕ по силата на член 106а от последния, с която г‑н Astier иска отмяна на решението на Европейската служба за външна дейност (ЕСВД), определящо на 7 960 EUR размера на сумата, която да му се възстанови за извършеното преместване на мястото му на работа от мястото му на произход, вместо поисканата сума от 17 940 EUR, и поставящо това възстановяване в зависимост от някои условия

Решение:      Отхвърля като недопустима жалбата по дело F‑126/14 в частта, в която е отправена срещу Европейската комисия. Г‑н Astier понася направените от него съдебни разноски, както и съдебните разноски, направени от Европейската комисия в рамките на производството по възражението за недопустимост. Европейската служба за външна дейност понася съдебните разноски, направени от нея в рамките на производството по възражението за недопустимост. Съдът на публичната служба не се произнася по съдебните разноски в главното производство.

Резюме

Жалби на длъжностните лица — Качество на ответник — Жалба на бивш договорно нает служител в Европейската служба за външна дейност (ЕСВД) — Решение на ЕСВД, свързано с възстановяването на разноски — Жалба срещу Комисията — Недопустимост

(член 1б, буква a) от Правилника за длъжностните лица; член 5, параграф 2 и член 6, параграф 5 от Решение 2010/427 на Съвета)

Що се отнася до договорно наетите служители на Комисията, които са на служба в делегациите на Съюза в трети страни, съгласно Решението на Комисията от 4 юни 2013 г. относно упражняването на правомощията, предоставени на органа по назначаването от Правилника, и от Условията за работа на другите служители на Европейския съюз на органа, оправомощен да сключва договори, правомощията на последния орган, които се отнасят до възстановяването на разноски, се упражняват от Европейската служба за външна дейност (ЕСВД).

Ето защо жалба за отмяна на решенията на ЕСВД, свързани с възстановяването на разноски на бивш договорно нает служител, който е на служба в делегация в трета страна, трябва да бъде обявена за недопустима в частта, в която е отправена срещу Комисията.

(вж. т. 22 и 24)