Language of document : ECLI:EU:F:2015:54

RETTEN FOR EU-PERSONALESAGERS KENDELSE

(Anden Afdeling)

9. juni 2015

Sag F-126/14

Nicolas Henri Astier

mod

Tjenesten for EU’s Optræden Udadtil (EEAS)

og

Europa-Kommissionen

»Personalesag – ansatte i EEAS – kontraktansat – formalitetsspørgsmål – formalitetsindsigelse – afgørelse truffet af EEAS – søgsmål rettet dels mod EEAS, dels mod Kommissionen – delvis afvisning«

Angående:      Søgsmål anlagt i medfør af artikel 270 TEUF, der finder anvendelse på Euratomtraktaten i henhold til denne traktats artikel 106A, hvorunder Nicolas Henri Astier i det væsentlige har nedlagt påstand om annullation af afgørelsen truffet af EEAS om at fastsætte beløbet for godtgørelse af hans flytning fra hans tjenestested til hans hjemsted til 7 960 EUR i stedet for de ansøgte 17 940 EUR og om at underlægge denne godtgørelse visse betingelser.

Udfald:      Søgsmålet i sag F-126/14 afvises, for så vidt som det er anlagt mod Europa-Kommissionen. Nicolas Henri Astier bærer sine egne omkostninger og betaler Kommissionens omkostninger i forbindelse med proceduren vedrørende formalitetsindsigelsen. Tjenesten for EU’s Optræden Udadtil bærer sine egne omkostninger i forbindelse med proceduren vedrørende formalitetsindsigelsen. Sagsomkostningerne i tvisten i hovedsagen udsættes.

Sammendrag

Tjenestemandssager – egenskab af sagsøgt – søgsmål anlagt af en tidligere kontraktansat ved Tjenesten for EU’s Optræden Udadtil (EEAS) – afgørelse truffet af EEAS vedrørende godtgørelse af udgifter – søgsmål anlagt mod Kommissionen – afvisning

[Tjenestemandsvedtægten, art. 1b, litra a); Rådets afgørelse 2010/427, art. 5, stk. 2, og art. 6, stk. 5]

Hvad angår kontraktansatte ved Kommissionen, der gør tjeneste ved EU-delegationer i tredjelande, udøves ansættelsesmyndighedens beføjelser vedrørende godtgørelse af udgifter i medfør af Kommissionens afgørelse af 4. juni 2013 om udøvelsen af beføjelser, som vedtægten og ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Den Europæiske Union tillægger ansættelsesmyndigheden, af Tjenesten for EU’s Optræden Udadtil (EEAS).

Således skal et søgsmål med påstand om annullation af EEAS’ afgørelser om godtgørelse af flytteudgifter til en tidligere kontraktansat, der gjorde tjeneste ved en delegation i et tredjeland, afvises, for så vidt som det er rettet mod Kommissionen.

(jf. præmis 22 og 24)