Language of document : ECLI:EU:F:2015:54

EUROOPA LIIDU AVALIKU TEENISTUSE KOHTU MÄÄRUS

(teine koda)

9. juuni 2015

Kohtuasi F‑126/14

Nicolas Henri Astier

versus

Euroopa välisteenistus

ja

Euroopa Komisjon

Avalik teenistus – Euroopa välisteenistuse töötajad – Lepinguline töötaja – Menetlusküsimused – Vastuvõetamatuse vastuväide – Euroopa välisteenistuse otsus – Osaliselt Euroopa välisteenistuse ja osaliselt komisjoni vastu suunatud hagi – Osaline vastuvõetamatus

Ese:      ELTL artikli 270 alusel, mida vastavalt Euratomi asutamislepingu artiklile 106a kohaldatakse Euratomi asutamislepingule, esitatud hagi, millega N. H. Astier palub sisuliselt tühistada Euroopa välisteenistuse otsus määrata 7960 euro suurune summa hüvitiseks päritoluriigist teenistuskohariiki kolimise eest, selle asemel, et määrata selleks taotletud 17 940 euro suurune summa, ning kohaldada sellele hüvitamisele teatud tingimusi.

Otsus:      Jätta hagi kohtuasjas F‑126/14 vastuvõetamatuse tõttu läbi vaatamata osas, milles see on esitatud Euroopa Komisjoni vastu. Jätta N. H. Astieri kohtukulud tema enda kanda ning mõista temalt välja Euroopa Komisjoni kohtukulud vastuvõetamatuse vastuväite menetluses. Jätta Euroopa välisteenistuse kohtukulud vastuvõetamatuse vastuväite menetluses tema enda kanda. Otsustada põhimenetluse kohtukulude kandmine edaspidi.

Kokkuvõte

Ametnike hagid – Kostja pädevus – Euroopa välisteenistuse endise lepingulise töötaja hagi – Euroopa välisteenistuse otsus kulude hüvitamise kohta – Komisjoni vastu esitatud hagi – Vastuvõetamatus

(Personalieeskirjad, artikli 1b punkt a; nõukogu otsus nr 2010/427, artikli 5 lõige 2 ja artikli 6 lõige 5)

Mis puudutab komisjoni lepingulisi töötajaid, kes töötavad liidu delegatsioonides kolmandates riikides, siis vastavalt komisjoni 4. juuni 2013. aasta otsusele personalieeskirjade kohaselt ametisse nimetavale asutusele ja muude teenistujate teenistustingimuste kohaselt teenistuslepingute sõlmimise pädevusega asutusele antud volituste kasutamise kohta täidab teenistuslepingute sõlmimise pädevusega asutuse volitusi seoses kulude hüvitamisega Euroopa välisteenistus.

Seega hagi, millega palutakse tühistada Euroopa välisteenistuse otsused seoses kolimiskulude hüvitamisega endisele lepingulisele töötajate, kes töötas delegatsioonis kolmandas riigis, tuleb tunnistada vastuvõetamatuks osas, milles see on esitatud komisjoni vastu.

(vt punktid 22 ja 24)