Language of document : ECLI:EU:F:2015:54

EUROOPAN UNIONIN VIRKAMIESTUOMIOISTUIMEN MÄÄRÄYS

(toinen jaosto)

9 päivänä kesäkuuta 2015

Asia F‑126/14

Nicolas Henri Astier

vastaan

Euroopan ulkosuhdehallinto (EUH) ja Euroopan komissio

Henkilöstö – EUH:n henkilöstö – Sopimussuhteinen toimihenkilö – Oikeudenkäyntimenettelyyn liittyvät seikat – Oikeudenkäyntiväite – EUH:n päätös – Osittain EUH:a ja osittain komissiota vastaan nostettu kanne – Osittainen tutkimatta jättäminen

Aihe:      SEUT 270 artiklaan, jota sovelletaan Euratomin perustamissopimukseen sen 106 a artiklan nojalla, perustuva kanne, jossa Nicolas Henri Astier vaatii virkamiestuomioistuinta lähinnä kumoamaan Euroopan ulkosuhdehallinnon (EUH) päätöksen, jonka mukaan hänelle korvataan 7 960 euroa hänen asemapaikkansa ja lähtöpaikkakuntansa välisen muuton kuluista vaaditun 17 940 euron suuruisen summan sijaan ja jossa asetettiin tälle korvaukselle tiettyjä ehtoja.

Ratkaisu:      Asian F‑126/14 kanne jätetään tutkimatta siltä osin kuin se on nostettu Euroopan komissiota vastaan. Nicolas Henri Astier vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan, ja hänet velvoitetaan korvaamaan Euroopan komissiolle oikeudenkäyntiväitettä koskevan menettelyn yhteydessä aiheutuneet oikeudenkäyntikulut. Euroopan ulkosuhdehallinto vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan oikeudenkäyntiväitettä koskevassa menettelyssä. Pääasian oikeudenkäyntikuluista päätetään myöhemmin.

Tiivistelmä

Henkilöstökanne – Vastaajan asema – Euroopan ulkosuhdehallinnon (EUH) entisen sopimussuhteisen toimihenkilön kanne – EUH:n päätös, joka koskee kulujen korvaamista – Komissiota vastaan nostettu kanne – Tutkimatta jättäminen

(Henkilöstösääntöjen 1 b artiklan a alakohta; neuvoston päätöksen N:o 2010/427 5 artiklan 2 kohta ja 6 artiklan 5 kohta)

Siltä osin kuin on kyse unionin edustustoissa kolmansissa maissa työskentelevistä sopimussuhteisista toimihenkilöistä, henkilöstösäännöissä nimittävälle viranomaiselle ja Euroopan unionin muuhun henkilöstöön sovellettavissa palvelussuhteen ehdoissa työsopimusten tekemiseen toimivaltaiselle viranomaiselle myönnetyn toimivallan käyttämisestä 4.6.2013 tehdyn komission päätöksen mukaan Euroopan ulkosuhdehallinto (EUH) käyttää työsopimusten tekemiseen toimivaltaiselle viranomaiselle kulujen korvaamisen osalta kuuluvaa toimivaltaa.

Näin ollen kanne, jossa vaaditaan kolmannen maan edustustossa työskennelleen entisen sopimussuhteisen toimihenkilön muuttokulujen korvaamista koskevien EUH:n päätösten kumoamista, on jätettävä tutkimatta siltä osin kuin se on nostettu komissiota vastaan.

(ks. 22 ja 24 kohta)