Language of document : ECLI:EU:F:2015:54

EIROPAS SAVIENĪBAS CIVILDIENESTA TIESAS SPRIEDUMS
(trešā palāta)

2015. gada 9. jūnijā

Lieta F‑126/14

Nicolas Henri Astier

pret

Eiropas Ārējās darbības dienestu (EĀDD)
un
Eiropas Komisiju

Civildienests – EĀDD personāls – Līgumdarbinieks – Procesa jautājumi – Iebilde par nepieņemamību – EĀDD lēmums – Prasība, kas vērsta daļēji pret EĀDD un daļēji pret Komisiju – Daļēja nepieņemamība

Priekšmets      Prasība, kas celta saskaņā ar LESD 270. pantu, kurš piemērojams EAEK līgumam atbilstoši tā 106.a pantam, ar ko N. H. Astier būtībā lūdz atcelt Eiropas Ārējās darbības dienesta (EĀDD) lēmumu noteikt EUR 7960 apmērā summu, kura viņam atlīdzināma par pārcelšanos no dienesta vietas uz viņa izcelsmes valsti, prasītās summas EUR 17 940 apmērā vietā, un izvirzīt šai atlīdzībai atsevišķus nosacījumus

Nolēmums      Prasību lietā F‑126/14 noraidīt kā nepieņemamu, ciktāl tā ir vērsta pret Eiropas Komisiju. N. H. Bedin sedz savus tiesāšanās izdevumus un atlīdzina Eiropas Komisijas tiesāšanās izdevumus procesā par iebildi par nepieņemamību. Eiropas Ārējās darbības dienests sedz savus tiesāšanās izdevumus procesā par iebildi par nepieņemamību. Lēmuma par tiesāšanās izdevumiem pamata tiesvedībā pieņemšanu atlikt.

Kopsavilkums

Ierēdņu celta prasība – Atbildētāja statuss – Eiropas Ārējās darbības dienesta (EĀDD) bijušā līgumdarbinieka prasība – EĀDD lēmums par izdevumu atlīdzību – Prasība, kas vērsta pret Komisiju – Nepieņemamība

(Civildienesta noteikumu 1.b panta a) punkts; Padomes Lēmuma 2010/427 5. panta 2. punkts un 6. panta 5. punkts)

Attiecībā uz Komisijas līgumdarbiniekiem, kuri ir nodarbināti Savienības delegācijās trešajās valstīs, saskaņā ar Komisijas 2013. gada 4. jūnija lēmumu par Civildienesta noteikumu piešķirto pilnvaru iecēlējinstitūcijai un Eiropas Savienības Pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtības piešķirto pilnvaru institūcijai, kura ir pilnvarota noslēgt darba līgumus, īstenošanu, institūcijas, kura ir pilnvarota noslēgt darba līgumus, pilnvaras saistībā ar izdevumu atlīdzību īsteno Eiropas Ārējās darbības dienests (EĀDD).

Tādējādi prasība atcelt EĀDD lēmumus par bijušā līgumdarbinieka, kurš nodarbināts delegācijā trešajā valstī, pārcelšanās izdevumu atlīdzību ir jāatzīst par nepieņemamu, ciktāl tā ir vērsta pret Komisiju.

(skat. 22. un 24. punktu)