Language of document : ECLI:EU:F:2015:54

POSTANOWIENIE SĄDU DO SPRAW SŁUŻBY PUBLICZNEJ
UNII EUROPEJSKIEJ
(druga izba)

z dnia 9 czerwca 2015 r.

Sprawa F‑126/14

Nicolas Henri Astier

przeciwko

Europejskiej Służbie Działań Zewnętrznych (ESDZ)

i

Komisji Europejskiej

Służba publiczna – Personel ESDZ – Członek personelu kontraktowego – Kwestie incydentalne – Zarzut niedopuszczalności – Decyzja ESDZ – Skarga skierowana w części przeciwko ESDZ, a w części przeciwko Komisji – Częściowa niedopuszczalność

Przedmiot:      Skarga wniesiona na podstawie art. 270 TFUE, znajdującego zastosowanie do traktatu EWEA na mocy jego art. 106a, w której N.H. Astier żąda zasadniczo stwierdzenia nieważności decyzji Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych (ESDZ) w sprawie ustalenia kwoty zwrotu z tytułu przeprowadzki z miejsca zatrudnienia do miejsca pochodzenia na 7960 EUR, zamiast żądanej kwoty 17 940 EUR, i obwarowania tego zwrotu pewnymi warunkami.

Orzeczenie:      Skarga w sprawie F‑126/14 zostaje odrzucona jako niedopuszczalna w zakresie, w jakim została skierowana przeciwko Komisji Europejskiej. Nicolas Henri Astier pokrywa własne koszty postępowania i zostaje obciążony kosztami poniesionymi przez Komisję Europejską w postępowaniu w sprawie zarzutu niedopuszczalności. Europejska Służba Działań Zewnętrznych pokrywa własne koszty poniesione w postępowaniu w sprawie zarzutu niedopuszczalności. Rozstrzygnięcie o kosztach postępowania głównego nastąpi w orzeczeniu kończącym postępowanie w sprawie.

Streszczenie

Skargi urzędników – Status strony pozwanej – Skarga byłego członka personelu Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych (ESDZ) – Decyzja ESDZ w sprawie zwrotu kosztów – Skarga skierowana przeciwko Komisji – Niedopuszczalność

[regulamin pracowniczy, art. 1b lit. a); decyzja Rady 2010/427, art. 5 ust. 2, art. 6 ust. 5]

W odniesieniu do pracowników kontraktowych Komisji zatrudnionych w delegaturach Unii w państwach trzecich, zgodnie z decyzją Komisji z dnia 4 czerwca 2013 r. w sprawie wykonywania uprawnień przyznanych przez regulamin pracowniczy organowi powołującemu oraz przez warunki zatrudnienia innych pracowników Unii Europejskiej organowi uprawnionemu do zawierania umów o pracę, uprawnienia organu upoważnionego do zawierania umów o pracę dotyczące zwrotu kosztów są wykonywane przez Europejską Służbę Działań Zewnętrznych (ESDZ).

Tym samym skargę o stwierdzenie nieważności decyzji ESDZ w sprawie zwrotu kosztów przeprowadzki byłego członka personelu kontraktowego zatrudnionego w delegaturze w państwie trzecim należy uznać za niedopuszczalną w zakresie, w jakim została skierowana przeciwko Komisji.

(zob. pkt 22, 24)