Language of document : ECLI:EU:F:2015:54

BESLUT AV EUROPEISKA UNIONENS PERSONALDOMSTOL

(andra avdelningen)

den 9 juni 2015

Mål F‑126/14

Nicolas Henri Astier

mot

Europeiska utrikestjänsten (SEAE)

och

Europeiska kommissionen

”Personalmål – Utrikestjänstens personal – Kontraktsanställd – Annan rättegångsfråga – Invändning om rättegångshinder – Utrikestjänstens beslut – Talan riktas i vissa delar mot Utrikestjänsten och i andra delar mot kommission – Delvis avvisning”

Saken:      Talan enligt artikel 270 FEUF, som är tillämplig på Euratom-fördraget enligt dess artikel 106a, varigenom Nicolas Henri Astier väckt förevarande talan mot Europeiska utrikestjänsten (SEAE) och Europeiska kommission med yrkande om ogiltigförklaring av SEAE:s beslut att fastställa ett belopp om 7 960 euro att utbetala som ersättning för sökandens flytt från tjänstgöringsorten till dennes ursprungsort i stället för det yrkade beloppet om 17 940 euro och att underställa ersättningen vissa villkor.

Avgörande:      Talan i mål F‑126/14 avvisas i den del den riktas mot Europeiska kommissionen. Nicolas Henri Astier ska bära sina egna rättegångskostnader och ersätta de rättegångskostnader som förorsakats Europeiska kommissionen inom ramen för förfarandet avseende invändningen om rättegångshinder. Europeiska utrikestjänsten ska bära sina egna rättegångskostnader för förfarandet avseende invändningen om rättegångshinder. Frågan om rättegångskostnader i huvudförfarandet anstår.

Sammanfattning

Talan väckt av tjänstemän – Ställning som svarande – Talan väckt av en tidigare kontraktsanställd vid Europeiska utrikestjänsten (SEAE) – SEAE:s beslut avseende kostnadsersättning – Talan mot kommission – Avvisning

[Tjänsteföreskrifterna, artikel 1b, a) ; rådets beslut 2010/427, artiklarna 5.2 och 6.5]

Vad beträffar kontraktsanställda vid kommissionen som tjänstgör vid unionens delegationer i tredje land gäller enligt kommissionens beslut av den 4 juni 2013 om utövande av de befogenheter enligt fördraget som anförtrotts tillsättningsmyndigheten och som enligt anställningsvillkoren för övriga anställda i Europeiska unionen anförtrotts myndigheten som är behörig att sluta anställningsavtal, att sistnämnda myndighets befogenheter att besluta om kostnadsersättning utövas av Europeiska utrikestjänsten (SEAE).

En talan om ogiltigförklaring av SEAE:s beslut om ersättning av flyttkostnader för en tidigare kontraktsanställd som tjänstgjorde på en delegation i ett tredjeland ska således avvisas i den del den riktas mot kommissionen.

(se punkterna 22 och 24)