Language of document : ECLI:EU:F:2015:71

РЕШЕНИЕ НА СЪДА НА ПУБЛИЧНАТА СЛУЖБА
НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ
(втори състав)

30 юни 2015 година

Дело F‑129/14

Pierre Dybman

срещу

Европейска служба за външна дейност (ЕСВД)

„Публична служба — Служители на ЕСВД — Длъжностни лица — Дисциплинарно производство — Дисциплинарно наказание — Висящо наказателно производство към момента на налагане на дисциплинарното наказание — Идентичност на деянията, разглеждани от Органа по назначаването и наказателния съд — Нарушение на член 25 от приложение IX към Правилника“

Предмет:      Жалба, подадена на основание член 270 ДФЕС, приложим към Европейската общност за атомна енергия (ЕОАЕ) по силата на член 106а, с която г‑н Dybman иска отмяната на решение от 16 януари 2014 г., с което генералният административен директор на Европейската служба за външна дейност (ЕСВД), в качеството му на орган по назначаването, му налага наказание освобождаване от длъжност без намаляване на пенсионните му права, считано от 1 февруари 2014 г.

Решение:      Отменя решението от 16 януари 2014 г., с което Европейската служба за външна дейност освобождава г‑н Dybman от заеманата от него длъжност без намаляване на пенсионните му права. Европейската служба за външна дейност понася собствените си разноски и е осъдена да заплати направените от г‑н Dybman разноски.

Резюме

1.      Длъжностни лица — Дисциплинарен режим — Дисциплинарно производство — Дисциплинарно и наказателно производство, провеждани едновременно за едни и същи деяния — Цел на спирането на дисциплинарното производство — Задължение за зачитане на фактическите констатации на наказателния съд — Възможност да бъдат квалифицирани от гледна точка на понятието за дисциплинарно нарушение

(член 25, приложение IX към Правилника за длъжностните)

2.      Длъжностни лица — Дисциплинарен режим — Дисциплинарно производство — Едновременно съществуване на дисциплинарно производство и наказателно преследване — Задължение на администрацията за окончателно уреждане на положението на длъжностното лице след окончателно постановяване на решението на наказателния съд — Граници

(член 25, приложение IX към Правилника за длъжностните)

1.      Член 25 от приложение IX към Правилника има двойствена цел. От една страна, този член отговаря на загрижеността да не се засяга положението на длъжностно лице, обвинено в рамките на наказателното производство, образувано срещу него във връзка с деяния, които освен това са предмет и на дисциплинарно производство в неговата институция. От друга страна, спирането на дисциплинарното производство в очакване на приключването на наказателно производство позволява в рамките на това дисциплинарно производство да се вземат предвид фактически констатации, направени от наказателния съд, когато решението на същия стане окончателно. Действително член 25 от приложение IX към Правилника установява принципа, съгласно който „дисциплинарното производство изчаква наказателното“, което се обосновава по-специално с обстоятелството, че националните наказателни юрисдикции разполагат с по-значителни възможности за разследване от органа по назначаване. При това положение, в случай че едни и същи деяния могат да съставляват престъпление и нарушение на задълженията на длъжностно лице по Правилника, администрацията е обвързана от фактическите констатации на наказателния съд в рамките на наказателното производство. След като последната установи фактите по случая, администрацията може да пристъпи впоследствие към правната им квалификация с оглед на понятието „дисциплинарно нарушение“, като провери по-конкретно дали те представляват нарушения на задължения по Правилника.

Въпреки това преценката на фактите от наказателния съд може да се различава от преценката на органа по назначаването в дисциплинарното производство, тъй като всяка от тях съответства на отделни и самостоятелни правни квалификации. При всички положения, да се изисква съвпадение на преценката на наказателния съд и преценката на посочения орган, би означало да се наложи допълнително условие, което не е предвидено в член 25 от Правилника.

От това следва, че органът по назначаването не може да се произнася окончателно относно положението на заинтересуваното длъжностно лице от дисциплинарна гледна точка, докато не бъде постановено окончателното решение на сезираната наказателна юрисдикция. Обратно, докато наказателният съд не се е произнесъл относно истинността на фактите, последните се считат за установени от административния орган, като по този начин заинтересуваният служител е поставен в по-трудно положение в сравнение с положението, което би имал при липсата на такова решение на административния орган.

Впрочем принципът „дисциплинарното производство изчаква наказателното“ следва да се тълкува ограничително, когато трябва да бъде приложен при обикновени разследвания преди образуването на наказателни производства по смисъла на националното право.

(вж. т. 35, 36, 53, 55 и 59)

Позоваване на:

Първоинстанционен съд — решения от 19 март 1998 г., Tzoanos/Комисия, T‑74/96, EU:T:1998:58, т. 34; от 21 ноември 2000 г., A/Комисия, T‑23/00, EU:T:2000:273, т. 37; от 10 юни 2004 г., François/Комисия, T‑307/01, EU:T:2004:180, т. 73 и 75 и от 8 юли 2008 г., Franchet и Byk/Комисия, T‑48/05, EU:T:2008:25, т. 342

Съд на публичната служба: решения от 17 юли 2012 г., BG/Médiateur, F‑54/11, EU:F:2012:114 и от 18 март 2015 г., DK/ЕСВД, F‑27/14, EU:F:2015:12, т. 38, 49, 66 и 70

2.      В областта на дисциплинарното производство, макар на пръв поглед за съжаление да изглежда, че съществуването на наказателни производства, образувани преди няколко години от националния съд относно същите факти, които са предмет на дисциплинарното производство срещу длъжностното лице, са пречка органът по назначаването съгласно член 25 от приложение IX към Правилника да уреди окончателно административното положение на заинтересуваното длъжностно лице, посоченият орган трябва да докаже и, че продължителността на висящото национално наказателно производство е непропорционална спрямо сложността на делото или спрямо продължителността на сходни производства, що се отнася до сложността им. При всички положения изцяло в интерес на това длъжностно лице е в дисциплинарното производство да бъде взето предвид евентуално окончателно решение на наказателната юрисдикция, с което всички обвинения срещу него се отхвърлят.

(вж. т. 66)

Позоваване на:

Съд на публичната служба: решение от 18 март 2015 г., DK/ЕСВД, EU:F:2015:12, т. 74