Language of document : ECLI:EU:F:2015:70

ROZSUDEK SOUDU PRO VEŘEJNOU SLUŽBU EVROPSKÉ UNIE

(druhého senátu)

30. června 2015

Věc F‑120/14

Caspar Curdt-Christiansen

v.

Evropský parlament

„Veřejná služba – Úředníci – Odměňování – Roční cestovní výdaje – Článek 7 odst. 3 a článek 8 přílohy VII služebního řádu – Určení místa původu a středu zájmů – Žádost o změnu místa původu – Pojem „střed zájmů“ – Změna bydliště člena rodiny – Doba, která uplynula od změny středu zájmů do žádosti o změnu místa původu – Výjimečná povaha změny“

Předmět:      Žaloba podaná na základě článku 270 SFEU, jenž je použitelný na Smlouvu o ESAE na základě jejího článku 106a, kterou se C. Curdt-Christiansen domáhá zrušení rozhodnutí Evropského parlamentu o zamítnutí žádosti žalobce o změnu středu jeho zájmů z Montrealu (Kanada) do Singapuru a následného stanovení místa jeho původu do Larnaky (Kypr).

Rozhodnutí:      Žaloba se zamítá. Caspar Curdt-Christiansen ponese vlastní náklady řízení a nahradí náklady řízení vynaložené Evropským parlamentem.

Shrnutí

Úředníci – Místo původu – Střed zájmů – Změna v průběhu služby – Podání žádosti o změnu – Dodržení přiměřené lhůty – Výjimečná povaha změny

(Služební řád, čl. 90 odst. 1; příloha VII, čl. 7 odst. 3 první pododstavec)

Dodržení přiměřené lhůty je vyžadováno ve všech případech, kdy v případě mlčení právních předpisů zásady právní jistoty a ochrany legitimního očekávání brání tomu, aby orgány Unie a fyzické nebo právnické osoby jednaly bez jakéhokoliv časového omezení, čímž by byla ohrožena zejména stabilita nabytých právních situací.

Konkrétně u žalob, které mohou vést k uložení finanční povinnosti orgánům, je dodržení přiměřené lhůty k podání žádosti na základě čl. 90 odst. 1 služebního řádu, jako je žádost o změnu místa původu, ze strany úředníka vedeno i snahou chránit veřejné finance. Tato snaha s sebou nese povinnost dotčené osoby vynaložit péči tím, že podá svou žádost v přiměřené lhůtě od okamžiku, kdy se dozví o aktu nebo nové podstatné skutečnosti, která může změnit její právní postavení.

Kromě toho, na základě výjimečného charakteru jakéhokoliv rozhodnutí o změně středu zájmů úředníka, která vyplývá z čl. 7 odst. 3 prvního pododstavce přílohy VII služebního řádu, i v případě, že žádost splňuje formální podmínky pro to, aby byla změna místa původu povolena, může orgán oprávněný ke jmenování každopádně takovou žádost odmítnout z důvodu výjimečného charakteru rozhodnutí, kterým se změna povoluje.

(viz body 37, 38 a 44)

Odkazy:

Soud prvního stupně: rozsudky ze dne 5. října 2004, Eagle a další v. Komise, T‑144/02, EU:T:2004:290, bod 57, a ze dne 12. července 2007, Eagle a další v. Komise, T‑144/02, EU:T:2007:222, body 57 a 59 a citovaná judikatura

Soud pro veřejnou službu: rozsudek ze dne 8. února 2011, Skareby v. Komise, F‑95/09, EU:F:2011:9, body 42 až 46