Language of document : ECLI:EU:F:2015:70

EUROOPA LIIDU AVALIKU TEENISTUSE KOHTU OTSUS

(teine koda)

30. juuni 2015

Kohtuasi F‑120/14

Caspar Curdt-Christiansen

versus

Euroopa Parlament

Avalik teenistus – Ametnikud – Töötasu – Iga‑aastased sõidukulud – Personalieeskirjade VII lisa artikli 7 lõige 3 ja artikkel 8 – Päritolukoha ja huvide keskme kindlaksmääramine – Päritolukoha muutmise taotlus – Mõiste „huvide kese” – Pereliikme elukoha muutus – Huvide keskme ja päritolukoha muutmise taotluse vahele jäänud aeg – Muutmise erandlikkus

Ese:      ELTL artikli 270 alusel, mida vastavalt Euratomi asutamislepingu artiklile 106a kohaldatakse Euratomi asutamislepingule, esitatud hagi, millega C. Curdt‑Christiansen palub tühistada Euroopa Parlamendi otsus jätta rahuldamata tema taotlus muuta tema huvide keskmeks Montréali (Kanada) asemel Singapur ning määrata seetõttu tema päritolukohaks Larnaca (Küpros).

Otsus:      Jätta hagi rahuldamata. Jätta Caspar Curdt‑Christianseni kohtukulud tema enda kanda ja mõista temalt välja Euroopa Parlamendi kohtukulud.

Kokkuvõte

Ametnikud – Päritolukoht – Huvide kese – Muutmine teenistuskäigu jooksul – Muutmistaotluse esitamine – Mõistliku aja nõude järgimine – Muutmise erandlikkus

(Personalieeskirjad, artikli 90 lõige 1; VII lisa artikli 7 lõike 3 esimene lõik)

Mõistliku tähtaja järgimist nõutakse kõigil õigusaktides otseselt sätestamata juhtudel, kui õiguskindluse põhimõtte või õiguspärase ootuse kaitse põhimõttega ei sobi kokku see, kui olemasolevate õigussuhete stabiilsust ohustades ei ole liidu institutsioonide ning füüsiliste ja juriidiliste isikute toimingutele seatud mingeid ajalisi piiranguid.

Eriti toimingutes, mis võivad institutsioonidele kaasa tuua rahalise koormuse, lähtub asjaomase ametniku poolt personalieeskirjade artikli 90 lõike 1 tähenduses sellise taotluse esitamisel nagu päritolukoha muutmine mõistliku aja järgimine samuti avalike rahaliste vahendite kaitsmisest. Selline kaitsmine tähendab asjaomase isiku kohustust näidata üles hoolsust, esitades oma taotluse mõistliku aja jooksul hetkest, mil ta sai teada aktist või uuest sisulisest asjaolust, mis võib tema õiguslikku olukorda muuta.

Lisaks igal juhul lähtudes sellest, et personalieeskirjade VII lisa artikli 7 lõike 3 esimesest lõigust tulenev ametniku huvide keskme muutmise otsus on erandlik, võib ametisse nimetav asutus – isegi kui taotlus vastab vormilistele tingimustele päritolukoha muutmise lubamiseks – keelduda sellise taotluse rahuldamisest tuginedes muutmist lubava otsuse erandlikkusele.

(vt punktid 37, 38 ja 44)

Viited:

Esimese Astme Kohus: kohtuotsused, 5.10.2004, Eagle jt vs. komisjon, T‑144/02, EU:T:2004:290, punkt 57, ja 12.7.2012, Eagle jt vs. komisjon, T‑144/02, EU:T:2007:222, punktid 57 ja 59 ning seal viidatud kohtupraktika.

Avaliku Teenistuse Kohus: kohtuotsus, 8.2.2011, Skareby vs. komisjon, F‑95/09, EU:F:2011:9, punktid 42–46.